Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Zmeny v druhom pilieri

Po takmer dvoch desiatkach rokov prejde druhý pilier v roku 2023 zásadnou reformou. Kľúčovými zmenami sú zavedenie predvolenej investičnej stratégie, automatický vstup do druhého piliera a poplatky za správu úspor.

Pri odchode do dôchodku platia individuálne garancie, výška príspevkov je zmrazená na dva roky, ruší sa administratívna bariéra na prestup medzi DSS a upravuje sa jednorazový výber.

1. január 2023

Individuálne garancie v dlhopisových fondoch

Garancie sa budú vyhodnocovať individuálne pre každého sporiteľa, ktorý požiada o dôchodok z druhého piliera.

Plošné garancie, ktoré súviseli s výkonnosťou dôchodkových fondov, sa zmenili na individuálne.

Garančný mechanizmus znamená, že keď sporiteľ požiada o dôchodok z druhého piliera, bude mať na účte v dlhopisovom fonde garantovaný minimálne rovnaký objem úspor, aký tam vložil.

Od 1. januára 2023 sa individuálne garancie v dlhopisovom fonde vypočítavajú všetkým sporiteľom, ktorí odchádzajú do dôchodku.

Garancie sa týkajú majetku tvoreného z povinných príspevkov v garantovanom fonde.

Účet v garantovanom fonde otvára dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi pri jeho prvom príspevku do tohto fondu. Ak je v garantovanom fonde nulový majetok, účet sa zatvára.

Individuálna garancia je suma príspevkov, ktoré sporiteľ vložil, alebo presunul do garantovaného fondu. Garancia sa znižuje o sumu, ktorú sporiteľ presunul z garantovaného fondu od otvorenia aktuálneho účtu. Odpočítavajú sa odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu, vyplatené výnosy z investovania a vrátené príspevky do Sociálnej poisťovne.

Ak sporiteľ požiada o dôchodok z druhého piliera, dôchodková správcovská spoločnosť skontroluje, aký je jeho aktuálny majetok v pomere k individuálnej garancii. Ak je aktuálny majetok sporiteľa pred odchodom do dôchodku nižší ako individuálna garancia, rozdiel doplatí DSS zo svojho majetku.

Zmena poplatkov

Ruší sa poplatok za vedenie účtu aj výkonnostné poplatky vo všetkých fondoch. Poplatok za správu bude 0,45 percenta ročne.

Poplatok za správu účtu bude 0,45 percenta ročne do konca roka 2024. Od roku 2025 bude klesať počas dvoch rokov na cieľový stav 0,40 percenta ročne.

Zrušili sa poplatky za vedenie účtu, ktoré predstavovali jedno percento z každého nového príspevku, a výkonnostné poplatky vo všetkých fondoch.

Koniec akceptačných listov pri prestupe

Zaniká povinnosť sporiteľov požiadať Sociálnu poisťovňu o vydanie akceptačného listu, ak majú záujem o zmenu dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Ak chce sporiteľ prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, stačí mu len prestupová zmluva. Zmena dôchodkovej správcovskej spoločnosti bude možná najskôr rok od uzatvorenia prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Zmenu možno urobiť potom až pol roka od posledného prestupu.

Výška príspevkov do druhého piliera

V roku 2023 je výška príspevkov do druhého piliera stanovená na 5,5 percenta hrubej mzdy

Pre sporiteľov v druhom pilieri sa 18-percentné povinné odvody v nasledujúcich dvoch rokoch rozdeľujú tak, že 12,5 percenta ostáva v Sociálnej poisťovni a 5,5 percenta putuje na súkromný účet sporiteľa v DSS.

V rokoch 2023 – 2024 bude výška príspevku do druhého piliera 5,5 percenta hrubej mzdy, v rokoch 2025 - 2026 bude 5,75 percenta a od roku 2027 budú príspevky 6 percent.

1. máj 2023

Predvolená investičná stratégia

Pre nových sporiteľov a pasívnych sporiteľov platí predvolená investičná stratégia automaticky. Sporitelia sa z nej však môžu vyviazať a ostatní môžu do nej dobrovoľne vstúpiť.

Predvolená investičná stratégia je určená zákonom a predstavuje optimálne zhodnotenie úspor.

Predvolená investičná stratégia graf Viac informácií

Investičná stratégia reflektuje princíp, že do veku 50 rokov by mali byť všetky úspory v indexovom fonde, teda v akciových investíciách. Po dosiahnutí päťdesiatich rokov sporiteľa sa pomerné zastúpenie indexového fondu v jeho majetku znižuje o štyri percentá ročne.

Sporiteľom v predvolenej investičnej stratégii bude automaticky každý nový sporiteľ, ktorý do druhého piliera vstúpi.

Predvolená investičná stratégia je automatická aj pre súčasných sporiteľov, ktorí od presunu do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu v roku 2013 nespravili žiadne vlastné aktívne rozhodnutie o svojich dôchodkových úsporách.

Všetci ostatní sporitelia budú mať možnosť dobrovoľne vstúpiť do predvolenej investičnej stratégie na základe uváženia.

Každý sporiteľ dostane možnosť vyviazať sa z predvolenej investičnej stratégie a znova do nej vstúpiť.

Zároveň však stále platí, že o rozložení svojich dôchodkových úspor môžu sporitelia rozhodovať aktívne presunmi medzi fondami.

Automatický vstup do druhého piliera

Do druhého piliera automaticky vstupuje každý, kto vstupuje na trh práce od 1. mája 2023

Ak mladý človek vstúpi na trh práce a začne si odvádzať poistenie, automaticky vstupuje do druhého piliera a časť jeho povinných odvodov putuje na jeho osobný účet.

Účasť v druhom pilieri nebude povinná, sporiteľ bude mať možnosť do dvoch rokov od vstupu z druhého piliera vystúpiť.

Ak si novovstupujúci sporiteľ do šiestich mesiacov nevyberie dôchodkovú správcovskú spoločnosť, priradí mu ju Sociálna poisťovňa.

Zároveň však rok po vstupe do druhého piliera sa môže rozhodnúť pre zmenu dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Vstup do druhého piliera do veku 40 rokov

Novelizácia zvýšila vekovú hranicu pre vstup do druhého piliera až do veku 40 rokov.

Táto zmena je dôležitá pre pracujúcich vo veku 36 – 40 rokov, ktorí vstup do druhého piliera nestihli. Počínajúc májom 2023 budú môcť do druhého piliera dobrovoľne vstúpiť pracujúci až do veku 40 rokov.

Vstup je dobrovoľný, následne je však účasť v druhom pilieri povinná.

1. júl 2023

Začiatok presunov úspor

Cieľom presunu úspor podľa predvolenej investičnej stratégie je vyššie zhodnotenie úspor vzhľadom na dĺžku sporenia a potenciálu akciových investícií.

Presun úspor sa bude realizovať postupne v súlade s predvolenou investičnou stratégiou.

Presun je dlhodobý a postupný a bude trvať od júla 2023 konca roku 2025.

Ide o presuny úspor takzvaných pasívnych sporiteľov, čiže tých, ktorí po presune do dlhopisových fondov v roku 2013 neurobili žiadne rozhodnutie o svojich úsporách. V dlhopisových fondoch tak od roku 2013 zostal veľký objem úspor, ktoré mali potenciál vyššieho zhodnotenia v negarantovaných fondoch.
  • Ak je sporiteľ narodený v roku 1969 a neskôr, presúvajú sa do predvolenej investičnej stratégie jeho úspory aj povinné príspevky.
  • Ak je sporiteľ narodený pred rokom 1968, do indexového fondu sa presmerujú jeho povinné príspevky.

Podľa zákona je každá dôchodková správcovská spoločnosť povinná zverejniť na webovej stránke harmonogram, ako bude od júla 2023 presúvať úspory sporiteľov


Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.
Harmonogram presunov majetku sporiteľov do predvolenej investičnej stratégie

KOOPERATIVA, d. s. s., a. s.
Harmonogram presunu majetku sporiteľov do predvolenej investičnej stratégie

NN, d.s.s., a.s.
Predvolená investičná stratégia | NN Slovensko

UNIQA d.s.s., a.s.
Plán zosúladenia majetku sporiteľov s predvolenou investičnou stratégiou

VÚB Generali, d.s.s., a.s.
Harmonogram zosúladenia sporiteľov s PIS


Ak chcú mať dotknutí sporitelia iné rozloženie úspor, ako im určuje predvolená investičná stratégia, musia sa aktívne rozhodnúť a oznámiť to svojej DSS. Pokiaľ zostanú sporitelia pasívni a žiadne rozhodnutie dôchodkovej správcovskej spoločnosti neoznámia, od 1. júla 2023 sa ich majetok, respektíve nové príspevky začnú presúvať automaticky.

Do predvolenej investičnej stratégie si úspory môžu postupne presúvať aj ostatní sporitelia a o presun musia aktívne požiadať svoju dôchodkovú správcovskú spoločnosť.

Správca úspor však môže požiadať o predĺženie presunov do konca roku 2027.

1. január 2025

Zmena výplatnej fázy

Výplaty dôchodkov sa v rokoch 2023 - 2024 riadia doterajšími pravidlami. V roku 2025 sa zmeny budú týkať programového výberu.

Od 1. januára 2025 dôjde k úprave výplatnej fázy druhého piliera, pričom možnosť jednorazového výberu príspevkov zostane zachovaná.

Sporiteľ si po splnení podmienok referenčnej sumy pre dôchodok bude môcť vybrať polovicu svojich úspor v druhom pilieri zrýchleným spôsobom. Druhá polovica bude určená na anuitu, ktorú si zakúpi po desiatich rokoch.

Ak by sporiteľ medzitým zomrel, úspory sú súčasťou dedičského konania.

V priebehu februára dostane každý sporiteľ spolu s výpisom z dôchodkového účtu aj personalizovanú informáciu, ako sa ho týka presun úspor či predvolená investičná stratégia. Ak chcete urobiť iné rozhodnutie, ako vám odporúča zákon, lehota na vyjadrenie rozhodnutia je do 31. mája 2023.

Začala sa migrácia úspor z II. piliera. Oplatí sa predvolená investičná stratégia?

O novele dôchodkového sporenia.

Zdroj: podcasty.sme.sk

Podľa zákona je každá dôchodková správcovská spoločnosť povinná zverejniť na webovej stránke harmonogram, ako bude od júla 2023 presúvať úspory sporiteľov


Dôchodkové sporenie v druhom pilieri prešlo zásadnou reformou

Zmeny sa týkajú viac ako 1,7 milióna občanov.

Zdroj: Hnonline.sk

Pre ktorých sporiteľov je 31. máj dôležitý termín a kto nemusí robiť nič

Koho sa týka predvolená investičná stratégia?

Zdroj: E.dennikn.sk

Miroslav Kotov: Naprávame investičný nezmysel, je tu šanca na vyššie dôchodky

Do výnosnejších fondov sa postupne presunú takmer štyri miliardy eur.

Zdroj: Aktuality.sk