Na účely prispôsobenia obsahu a reklám, poskytovania funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.

Rozumiem
Asociácia dôchodkových správcovských spoločností

Druhý pilier

Druhý pilier bol na Slovensku zavedený v roku 2004. Vstup do druhého piliera pre osoby mladšie ako 35 rokov je dobrovoľný.

Po vstupe do druhého piliera sa starobné dôchodkové sporenie stáva povinné, takže prvý a druhý pilier tvoria spolu základný systém dôchodkového zabezpečenia.

Dôchodok potom poberá občan z dvoch zdrojov.

Vstup do druhého piliera

Občan vstupuje do druhého piliera uzavretím zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. Výber povinných príspevkov realizuje Sociálna poisťovňa a potom ich postúpi sporiteľovej DSS, ktorá ich v podobe dôchodkových jednotiek pripíše na osobné dôchodkové účty sporiteľov.

V súčasnosti sa občania do 35 rokov môžu rozhodnúť pre jednu z piatich DSS na slovenskom trhu.Osobný dôchodkový účet sporiteľa

Je účet, na ktorom sa eviduje majetok sporiteľa. Sporiteľovi ho vedie jeho DSS.

Majetok sporiteľa na osobnom dôchodkovom účte je oddelený od majetku DSS. Sú na ňom zaznamenané všetky pohyby majetku – príspevky, poplatky, prestupy. Majetok na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa spravuje dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzavretú zmluvu.

Dobrovoľné príspevky sú na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa evidované oddelene od povinných. Vždy je preto možné určiť, aká časť úspor pochádza z povinných príspevkov a aká časť z dobrovoľných.

Dôchodkové fondy

Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne spravuje jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný dôchodkový fond. Zároveň môže vytvárať aj iné dôchodkové fondy, garantované alebo negarantované so špecifickými investičnými stratégiami.

1.

Garantované fondy

(dlhopisový)

2.

Negarantované fondy

(akciový, zmiešaný a indexový)

Štatút a informačný prospekt dôchodkového fondu poskytuje informácie o zameraní a cieľoch investičnej stratégie s majetkom v konkrétnom dôchodkovom fonde a je zverejnený na príslušnej stránke DSS.

Rozloženie úspor

Sporiteľ si môže sporiť v dvoch fondoch súčasne, no jeden z nich musí byť dlhopisový garantovaný dôchodkový fond.

Počas sporenia je možné dôchodkový fond zmeniť. Sporiteľ si môže výšku úspor kedykoľvek overiť cez online rozhranie na webovej stránke svojej DSS alebo zabezpečeným hovorom na hotline, prípadne v pobočkách zmluvných finančných inštitúcií.

Obdobie sporenia mladších sporiteľov je tridsať rokov až vyše päťdesiat rokov a odporúča sa zvážiť investíciu do negarantovaných fondov. Krátkodobá strata spôsobená investovaním do rizikovejších aktív bude s vysokou pravdepodobnosťou z dlhodobého horizontu vyvážená vyšším výnosom, veľakrát dokonca omnoho vyšším.

Pre starších sporiteľov je vhodné zvažovať konzervatívnejšie investície. Dlhopisy sú síce spojené s nižším výnosom, ale aj nižším rizikom straty, ktorá by v období tesne pred dôchodkom mala negatívny vplyv na výšku dôchodku. Sporenie si v garantovaných fondoch druhého piliera okrem toho prináša sporiteľom ochranu vo forme zákonom stanovených garancií.

V počiatočných fázach sporenia by teda malo prevažovať sporenie v rizikových negarantovaných fondoch a s pribúdajúcim vekom a rastúcimi úsporami sa postupne presúvať do konzervatívnejších garantovaných fondov.

V súčasnosti všetky dôchodkové správcovské spoločnosti poskytujú sporiteľom fondy, z ktorých si môžu podľa veku a investično-rizikového profilu kombinovať vhodný pomer úspor.

Väčšina DSS zverejňuje na svojej webovej stránke investičný dotazník, ktorý pomáha pri zostavení rizikového profilu sporiteľa a následne pri stanovení optimálneho pomeru sporenia. Investičný dotazník pomáha pri rozhodovaní o výbere alebo zmene dôchodkového fondu a je možné si ho robiť v pravidelných intervaloch.

Dobrovoľné príspevky

Každý sporiteľ si môže na svoj osobný dôchodkový účet v DSS posielať navyše aj dobrovoľné príspevky. Ak sa rozhodne využiť túto možnosť, musí ju mať dohodnutú priamo v zmluve alebo uzatvorí dodatok k jestvujúcej zmluve.

Sporiteľ môže využiť nízke poplatky za správu úspor a pri odchode do dôchodku sa rozhodne, ako s úsporami naloží. Frekvenciu aj výšku dobrovoľných príspevkov si zvolí sporiteľ podľa vlastného uváženia a môže to kedykoľvek zmeniť bez nutnosti informovať svoju DSS. Pri dobrovoľnom platení príspevkov do druhého piliera nie je sporiteľ ničím viazaný. Majetok vytvorený z dobrovoľných príspevkov si môže sporiteľ po odchode na dôchodok vybrať podľa vlastného rozhodnutia.

Odplaty DSS

Každá dôchodková správcovská spoločnosť má zo zákona právo účtovať si tri druhy odplát.

1.

Za správu dôchodkového fondu

Poplatok za správu úspor predstavuje max. 0,3 % majetku v dôchodkovom fonde ročne.


2.

Za vedenie osobného dôchodkového účtu

Odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu nesmie presiahnuť 1 % zo sumy prijatých príspevkov.


3.

Za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde

Odplata za zhodnotenie majetku predstavuje 10 % z objemu zhodnotenia majetku dôchodkového fondu v príslušnom období a je definovaná konkrétnym vzorcom v zákone. Ten zároveň zabezpečuje, aby si DSS nemohla účtovať túto odplatu aj pri poklesoch a opätovnom stúpaní hodnoty dôchodkovej jednotky do úrovne už predtým dosiahnutého maxima.

Výhody sporenia v druhom pilieri

Čím viac sporiteľovi rastie mzda, tým viac si aj odloží na svoj osobný účet.

1.

Dlhodobosť a automatickosť

Automatické, dlhodobé investovanie zabezpečuje budovanie kapitálu aj napriek rôznym krátkodobým výkyvom na trhu. Príspevky na starobné dôchodkové sporenie sa platia zo mzdy každý mesiac a priebežne sa investujú.


2.

Využitie efektov zloženého úrokovania

Princíp zloženého úročenia spočíva v tom, že okrem vložených prostriedkov sa po viac ako jednom roku sporenia začínajú úročiť už aj úroky z vkladov. Ide o úročenie úrokov a je charakteristické pre dlhodobé formy sporenia. Po viac ako desiatich rokoch sa už začínajú prejavovať výrazné efekty v zhodnotení oproti jednoduchému úročeniu. Aj relatívne nižšia miera zhodnotenia sa prejaví na výraznom náraste hodnoty majetku na osobnom dôchodkovom účte.
Pozrite si príklad


3.

Nízke poplatky

Druhý pilier má absolútne najnižšie poplatky za správu úspor na Slovensku vôbec v porovnaní s inými finančnými inštitúciami ponúkajúcimi podobné finančné produkty, kde patrí kolektívne investovanie a podielové fondy či doplnkové dôchodkové sporenie.

4.

Daňová efektívnosť

Na rozdiel od podielových fondov alebo vkladov v banke sa do druhého piliera investuje z hrubej mzdy. Sporiteľ teda investuje efektívnejšie. Zdaňované nie sú ani výnosy z druhého piliera.


5.

Osobné vlastníctvo

Dôchodkové jednotky evidované na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vyjadrujú podiel sporiteľa na majetku v dôchodkovom fonde. Majetok vyjadrený týmito dôchodkovými jednotkami je jeho osobným vlastníctvom.


6.

Dedenie úspor

Na rozdiel od prvého piliera úspory v druhom pilieri sú majetkom sporiteľa a v prípade, ak sa sporiteľ nedožije výplaty dôchodku, sú predmetom dedenia alebo pripadnú osobe určenej v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení.

Príklad

Predpokladajme, že investor v prvom roku vloží do fondu 1 000 eur. Za predpokladu dlhodobého priemerného zhodnotenia 3 % ročne táto suma (bez ďalšieho vkladu) po 40 rokoch narastie na

Zhodnotenie úspor

3262 eur

pri reinvestovaní úrokov a dividend

2200 eur

keby úroky a dividendy neboli reinvestované

Príklad zhotnotenia úspor

Výplatná fáza

Po ukončení sporiacej fázy v druhom pilieri sa zo starobného dôchodkového sporenia vyplácajú dôchodky v rôznych formách alebo výnos z investovania.

1.

Starobný dôchodok

Podmienkou vyplácania starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku.


2.

Predčasný starobný dôchodok

Podmienkou vyplácania predčasného starobného dôchodku je vznik nároku sporiteľa na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera ku dňu začatia ich vyplácania vyššieho ako 1,2-násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.


3.

Pozostalostné dôchodky

Účelom vdovského a vdoveckého dôchodku z II. piliera je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela a manželovi po smrti manželky. Účelom sirotského dôchodku je zabezpečiť príjem sirote v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa.


4.

Výnos z investovania

Výnos z investovania nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia. Vypláca sa sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nepožiadal o dôchodok z II. piliera a v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení si dohodol vyplácanie tohto výnosu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, kde je sporiteľom.

Starobný dôchodok

Ak si sporiteľ vyberie z ponúk v ponukovom liste, môže hneď kontaktovať príslušnú životnú poisťovňu, ktorej bola udelená licencia na vyplácanie dôchodkov zo starobného dôchodkového sporenia alebo DSS. Kontaktné údaje sú v ponukovom liste.


Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok sa vyplácajú v rôznych formách a ich výplata je dohodnutá zmluvne so životnou poisťovňou ako anuita alebo s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ako programový výber.

Február 2018

Podmienkou výplaty starobného a predčasného starobného dôchodku z II. piliera formou programového výberu a dočasného dôchodku bude doživotné poberanie dôchodkov (I., II. pilier, výsluhové dôchodky, obdobné dôchodky z cudziny) v sume, ktorá v súčte prevyšuje tzv. referenčnú sumu.

Viac

Doživotný dôchodok

Vypláca sa poberateľovi dôchodku až do jeho smrti na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V tejto zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku.

Dočasný dôchodok

Vypláca sa poberateľovi, kým je nažive, avšak iba počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

Programový výber

Na základe dohody, ktorú uzatvorí poberateľ s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, sa vypláca nasporená suma. V dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku alebo dobu vyplácania.

Sporiteľom, ktorým žiadna poisťovňa neponúkla doživotný dôchodok, t. j. ich nasporená suma na osobnom dôchodkovom účte nepostačuje na zakúpenie doživotného dôchodku, je určený dočasný dôchodok, resp. programový výber v režime malá nasporená suma.

Žiadosť o dôchodok

O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok môže sporiteľ požiadať v miestnej príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, v ktorej má uzatvorenú zmluvu.

Po podaní žiadosti o dôchodok vystaví dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, certifikát o výške nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte.

Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi nasledujúci deň od vyhotovenia certifikátu ponukový list s ponukami výšok dôchodkov od jednotlivých poisťovní. Spôsob zaslania ponukového listu sporiteľ určí v žiadosti o dôchodok, pričom ponuka môže byť vyhotovená listinne alebo elektronicky.

Na základe ponukového listu si vyberá sporiteľ formu, ako mu bude dôchodok vyplácaný. Platnosť ponuky je 30 dní. Ak si sporiteľ dovtedy z predložených ponúk žiadnu nevyberie, o dôchodok môže bezplatne požiadať kedykoľvek neskôr.

Dedenie úspor

Sporiaca fáza

Nasporená suma na účte sporiteľa je predmetom dedenia alebo sporiteľ môže v zmluve uzatvorenej s DSS určiť oprávnenú osobu. Platí to aj v prípade smrti sporiteľa, ktorý už síce dovŕšil dôchodkový vek, ale o dôchodok z II. piliera ešte nepožiadal.

Výplatná fáza

Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých 7 rokov, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe alebo je predmetom dedenia. Ak sporiteľ podpíše zmluvu s poisťovňou, ale zomrie skôr, ako mu vznikne nárok na výplatu prvého dôchodku, celá nasporená suma, za ktorú si tento dôchodok zakúpil, je predmetom dedenia.

Pri programovom výbere je možné dediť nevyplatené prostriedky. Získa ich oprávnená osoba v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení alebo je predmetom dedenia.

Ak počas poberania dočasného dôchodku zomrie poberateľ skôr, ako mu bude vyplatený posledný dohodnutý dôchodok, zostávajúca suma nie je predmetom dedenia.

V prípade smrti sporiteľa, ktorý si dával vyplácať výnos z investovania, sú zvyšné nasporené prostriedky v dôchodkovom fonde predmetom dedenia.