Kódex člena asociácie

Kódex člena Asociácie dôchodkových správcovských spoločností

 

 

 

 

Preambula

 

 

 

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ďalej „Asociácia“) ustanovuje tento súbor pravidiel ako Kódex člena Asociácie, ktorým sa riadi člen pri vý­kone svojej činnosti. Člen Asociácie vystupuje čestne, odborne, zodpovedne a dôstojne pri komuni­kácii s verejnosťou, inými subjektmi, vlastnými pracov­níkmi a ostatnými členmi Asociácie. Musí konať profesionálne, eticky a podporovať druhých v profesionálnom a etickom konaní tak, aby sa zvyšoval kredit členov Asociácie.

 

 


 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 

Vymedzenie pojmov

 

 

Na účely tohto Kódexu sa rozumie pod pojmom:

 

a)     dôchodková správcovská spoločnosť - dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá je členom Asociá­cie a má oprávnenie na výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení,

b)     subjekt majúci osobitný vzťah k členovi Asociácie - subjekt ma­jetkovo alebo personálne prepojený s členom Asociácie,

c)      výkonový ukazovateľ - číselný údaj prezentovaný členom Asociácie (napr. miera zhodnotenia majetku v dôchodkovom fonde, počet sporiteľov, hodnota aktív v dôchodkovom fonde atď.),

d)     fond - dôchodkový fond, vytváraný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou v zmysle zákona o starobnom dôchodkovom sporení,

e)     sporiteľ - majiteľ osobného dôchodkového účtu,

f)       manipulovanie trhu - najmä aktivita, priamym dôsledkom ktorej je presun časti kmeňa sporiteľov.

 

 

Článok II

Všeobecné ustanovenia

 

Pravidlo 1

Etické správanie sa člena Asociácie

 

 

(1)        Základným atribútom pôsobenia člena Asociácie je etické správanie sa člena pri výkone jeho podnikateľských aktivít na trhu starobného dôchodkového sporenia, za podmienok dodržania pravidiel hospodárskej súťaže. Etické správanie uplatňuje člen Asociácie voči ostatným členom Asociácie, ako aj pri vystupovaní navonok voči obchodným partnerom, pracovníkom, orgánom dozoru a štátnym inštitúciám, ostatným externým subjektom a širokej verejnosti.

 

(2)        Podmienke etického správania sa v zmysle tohto kódexu odporuje najmä:

 

a)     vykonávanie činností, ktorými dochádza, resp. môže dôjsť k manipulovaniu trhu, resp. k poškodeniu trhu starobného dôchodkového sporenia,

b)     výkon akýchkoľvek aktivít, ktorými dochádza, resp. môže dôjsť k destabilizácii trhu starobného dôchodkového sporenia, 

c)      vedomé poskytnutie skreslených informácií o činnosti člena, ktorými by bolo možné dosiahnuť neopodstatnenú konkurenčnú výhodu na trhu starobného dôchodkového sporenia. To platí aj v prípade, ak takúto zverejnenú informáciu preukázateľne poskytne osoba spriaznená,

d)     vedomé a preukázateľné zadržiavanie informácií, ktoré boli poskytnuté ktorémukoľvek členovi s úmyslom informovať Asociáciu zo strany externých subjektov, orgánov dozoru, štátnych inštitúcií, a ktoré môžu ovplyvniť podmienky pôsobenia členov Asociácie na trhu starobného dôchodkového sporenia,

e)     konanie člena, nasvedčujúce výkladu zákona spôsobom, odlišným od odporučenia Asociácie, pričom členovi je preukázateľne dokázané ponúkanie konkurenčnej výhody pri uzatváraní zmlúv s tretími stranami, ktorého dôsledkom môže byť manipulovanie trhu starobného dôchodkového sporenia,

f)       zaujaté, skreslené, alebo negatívne vyjadrovanie sa člena o vlastnej profesionalite, dôveryhodnosti, čestnosti, alebo o ním poskytovaných službách. Za neetické sa považuje aj podobné vyjadrovanie sa na adresu iných členov Asociácie, ich pracovníkov, resp. subjektov s osobitným vzťahom k členom Asociácie.

 

 

Pravidlo 2
Dodržiavanie právnych predpisov

 

(1)   Člen Asociácie je povinný najmä:

 

a)     dodržiavať všetky platné právne predpisy Slovenskej republiky,

b)     dodržiavať platné právne predpisy krajín, v ktorých vykonáva činnosť,

c)      dodržiavať predpisy ďalších organi­zácií, s ktorými je člen v právnom vzťahu, najmä záväzné pravidlá or­ganizátorov verejného trhu, ako aj tento Kódex a ďalšie záväzné predpisy Asociácie,

d)     vedome neporušovať alebo neasis­tovať pri porušení týchto právnych predpisov a nepodporovať iných v takomto konaní,

e)     oboznámiť svojich pracovníkov v potrebnom rozsahu s týmto kódexom etického správania.

 

 
Pravidlo 3
Odvolávanie sa na členstvo v ADSS

 

(1)        Člen Asociácie sa smie odvolávať na členstvo uvážlivým a dôstojným spôso­bom, tak, aby nijakým spôsobom toto člen­stvo, Asociáciu alebo iných členov Asociácie nepoškodil.

 

(2)        Člen Asociácie môže používať logo Asociácie a označenie „Člen Asociácie dôchodkových správcovských spoločností“.

 

 

 

Článok III

Podnikateľské prostredie

 

Pravidlo 4
Uplatňovanie kontroly voči pracovníkom

 

(1)        Člen Asociácie musí urobiť prime­rané opatrenia na to, aby jeho pracovník nevykonával takú činnosť, pri ktorej je možnosť vzniku konfliktu so záujmami zamestnávateľa pri správe majetku v dôchodkových fondoch, najmä nesmie svojho pracovníka poveriť takou prácou, u ktorej možno odôvodnene predpokladať vznik konfliktu záujmov.

 

(2)        Riadiaci pracovníci člena Asociácie musia uplatňovať primeranú kontrolu svo­jich podriadených, aby odhalili alebo pre­dišli porušeniam týchto pravidiel.

 

 
Pravidlo 5
Propagácia produktov a informovanie klientov

 

(1)         Člen musí zabezpečiť, aby sa pri propagácii jeho produk­tov nedávali žiadne písomné alebo ústne garancie získania určitej miery návratnosti vložených prostriedkov, okrem garancií, stanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení.

 

(2)        Štatúty dôchodkových fondov, základné údaje z výročných a polročných  správ, ako i ďalšie do­kumenty propagujúce predaj produktov (napr. sadzobník poplatkov), musia byť k dispozícii verejnosti bezodplatne.

 

(3)        Každá reklama, obsahujúca ponuku na predaj produktov, musí obsahovať upozornenie, že s touto investíciou je spojené aj riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov.

 

 

Pravidlo 6
Zákaz skreslenej prezentácie výkonových ukazovateľov

 

(1)        Člen Asociácie nesmie písomne alebo ústne prezentovať skreslene jeho dosiahnuté výkonové ukazovatele.

 

(2)        Ak člen Asociácie informuje sporiteľov o predpokladaných výkonových ukazovateľoch jeho produktov, musí postupovať tak, aby takáto informácia bola správna, nezavá­dzajúca a kompletná.

 

(3)        Pri prezentácii predpokladaných či zaručených výkonových ukazovateľov pre obdobie dlhšie ako 12 mesiacov postupuje člen v zmysle odporúčania kontrolného orgánu (Národnej banky Slovenska).

 

(4)        Pri prezentovaní svojich výkono­vých ukazovateľov člen Asociácie postu­puje v súlade s týmito pravidlami a spôso­bom určeným ďalšími záväznými predpismi Asociácie.

 

 

Pravidlo 7
Opatrnosť a dôkladnosť v investičnom procese

 

(1)        Člen Asociácie musí pri investičných rozhod­nutiach uplatňovať profesionálny prístup, opatrnosť, dôsled­nosť a nezávislosť.

 

(2)        Pri týchto rozhodnutiach člen Aso­ciácie používa dostatočnú a vierohodnú údajovú základňu.

 

(3)        Člen Asociácie musí vyvinúť dos­tatočné úsilie, aby sa pri investičnom roz­hodovaní vyhol použitiu skreslených alebo nepravdivých údajov.

 

 
Pravidlo 8
Zásady uplatňované voči sporiteľom

 

(1)        Člen Asociácie musí uprednostniť prospech sporiteľov pred vlastným záujmom.

 

(2)        Člen Asociácie je povinný splniť všetky záväzky, ktoré na seba prebral pri uzatváraní zmlúv so sporiteľmi.

 

(3)        Člen Asociácie nesmie manipulovať ceny cenných papierov na trhu. Nesmie tak urobiť priamo ani nepriamo cez iné osoby.

 

(4)        Člen Asociácie ďalej nesmie najmä:

 

a)      získavať majetok do fondu alebo prijímať služby za ceny vyš­šie, ako sa dajú dosiahnuť pri vy­naložení odbornej starostlivosti,

b)     predávať majetok z fondu alebo poskytovať služby za ceny nižšie, ako sa dajú dosiahnuť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

 

 

Pravidlo 9
Zákaz využitia dôverných informácií v procese investovania prostriedkov dôchodkových fondov

 

(1)        Za dôvernú informáciu sa považuje informácia, ktorá nebola uverejnená a ktorá sa týka hospodárskej a finančnej situácie jedného alebo niekoľkých emitentov, prí­padne jedného alebo niekoľkých verejne obchodovateľných cenných papierov a ktorá by po uverejnení mohla významne ovplyvniť kurz príslušných cenných papierov.

 

(2)        Člen Asociácie, ktorý má zo svojho postavenia oprávnenie získať dôvernú in­formáciu o hospodárskej alebo finančnej situácii emitenta alebo o iných skutočnos­tiach významných pre vývoj finančného trhu a kurzov cenných papierov, nesmie uzavierať obchody s týmito cennými pa­piermi alebo svoje informácie využiť vo svoj prospech alebo v prospech iných osôb, a to dovtedy, než sa tieto informácie stanú všeobecne dostupnými.

 

 

 

Článok IV

Informačná povinnosť

 

Pravidlo 10
Povinnosť poskytovať údaje

 

Člen Asociácie je povinný poskytnúť Asociácii údaje v rozsahu a termínoch sta­novených týmito pravidlami.

 

 

Pravidlo 11
Poskytovanie  údajov o dôchodkovom fonde

 

(1)        Člen Asociácie je povinný dodávať Asociácii raz týždenne údaje o dôchodkových fondoch za uplynulý týždeň v nasledovnej štruktúre:

 

a)     dátum aktuálneho ocenenia,

b)     čistá hodnota aktív (NAV) fondu,

c)      aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky v dni aktuálneho ocenenia,

d)     výška poplatku za správu dôchodkového fondu v sledovanom období  v %.

 

(2)        Člen Asociácie je povinný Asociácii dodať a po každej zmene aktualizovať osobitne pre každý dôchodkový fond tieto údaje:

 

a)      úplný názov dôchodkového fondu,

b)      obchodné meno depozitára fondu,

c)    poplatok za vedenie osobného dôchodkového účtu v % p.a.

 

(3)        Člen Asociácie je povinný dodávať údaje uvedené v odseku 1 a 2 spôsobom a formou a v lehote, ktoré určí Asociácia.

 

(4)        Asociácia zabezpečuje na zmluvnom podklade zverejňovanie údajov o dôchodkových fondoch spravovaných členmi Asociácie, a to NAV dôchodkového fondu, aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky príslušného dôchodkového fondu a výšku odplaty za správu dôchodkového fondu, a tieto členom Asociácie vo formáte, určenom pre zverejnenie, poskytuje rovnako bez zbytočného odkladu.

 

 

Pravidlo 12
Poskytovanie údajov o zložení portfólia dôchodkového fondu

 

(1)        Člen asociácie zverejňuje na svojej webovej stránke minimálne tieto údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na celkovej hodnote čistých aktív, a to najmä:

 

a)     názov investície a jej ISIN alebo ticker,

b)     sektor, alebo predmet podnikania emitenta cenného papiera,

c)      percentuálny podiel investície na celkovej hodnote čistých aktív dôchodkového fondu.

 

(2)        Investície, o ktorých člen zverejňuje údaje podľa ods. 1, musí tvoriť najmenej 15emisií investičných nástrojov  v dôchodkovom fonde.

 

(3)        Člen asociácie zverejňuje na svojej webovej stránke minimálne tieto údaje o riziku trhu  portfólia fondu:

 

a)     podiel akcií na čistej hodnote aktív,

b)     podiel cenných papierov s vopred stanoveným úrokom na čistej hodnote aktív v členení podľa splatnosti a ich celkovú duráciu,

c)      podiel peňažných prostriedkov v hotovosti a na vkladových účtoch na čistej hodnote aktív,

d)     podiel podielových fondov a zahraničných subjektov kolektívneho investovania  na čistej hodnote aktív,

e)     podiel iných aktív (napr. opcie, pohľadávky) na čistej hodnote aktív.

 

(4)        Člen asociácie zverejňuje na svojej webovej stránke minimálne tieto údaje o geografickom riziku cenných papierov v portfóliu fondu:

 

a)     podiel emitentov cenných papierov so sídlom v SR na čistej hodnote aktív,

b)     podiel emitentov cenných papierov so sídlom v Eurozóne na čistej hodnote aktív,

c)      podiel emitentov cenných papierov so sídlom v Severnej Amerike na čistej hodnote aktív,

d)     podiel emitentov cenných papierov so sídlom v Ázii na čistej hodnote aktív,

e)     podiel emitentov cenných papierov so sídlom v iných oblastiach ako sú uvedené v písm. a), b), c) a d) na čistej hodnote aktív.

 

 

(5)        Člen asociácie zverejňuje na svojej webovej stránke minimálne tieto údaje o menovom riziku dlhopisov, peňažných prostriedkov a nástrojov peňažného trhu v portfóliu fondu:

 

a)     podiel aktív v mene SKK na čistej hodnote aktív,

b)     podiel aktív v mene EUR a iných menách Eurozóny na čistej hodnote aktív,

c)      podiel aktív v mene JPY a iných menách Ázie na čistej hodnote aktív,

d)     podiel aktív v mene USD na čistej hodnote aktív,

e)     podiel aktív v iných menách ako sú uvedené v písm. a), b), c) a d) na čistej hodnote aktív.

 

(6)       Údaje uvedené v predchádzajúcich odsekoch je člen Asociácie povinný poskytnúť aj Asociácii a to do 15 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca. Asociácia po ich spracovaní tieto bez zbytočného odkladu poskytne každému členovi Asociácie.

 

(7)       Údaje, uvedené v predchádzajúcich odsekoch, využíva ďalej Asociácia pre účely spracovania prehľadov o vývoji trhu starobného dôchodkového sporenia, ktoré zverejňuje na internetovej stránke Asociácie. V prípade požiadavky iných foriem zverejnenia, o spôsobe a forme ktorého rozhoduje predsedníctvo Asociácie, sú členovia povinní dodávať informácie v požadovanom rozsahu a včas.

 

(8)         Údaje uvedené v odsekoch 1 až 5 je člen povinný uverejniť na svojej webovej stránke do 15 dní odo dňa ukončenia kalendárneho mesiaca za ktorý sa údaje zverejňujú.

 

 

Pravidlo 13

Výnimky z informačných povinností

 

V odôvodnených prípadoch je člen Asociácie oprávnený požiadať predstavenstvo Asociácie o udelenie výnimky z plnenia informačných povinností uvedených v tomto Článku. Predstavenstvo Asociácie prihliada pri svojom rozhodovaní o udelení výnimky len na prekážky, ktoré skutočne a objektívne členovi znemožňujú plniť si voči Asociácii stanovené informačné povinnosti.

 

 

Pravidlo 14

Poskytnutie údajov pri vstupe do Asociácie a každej zmene údajov

 

Člen Asociácie je povinný poskyt­núť Asociácii minimálne tieto údaje:

 

a)     menný zoznam členov predstavenstva a do­zornej rady dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)     názov a sídlo audítora dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)      názov a sídlo depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)     menný zoznam akcionárov vlastniacich viac ako 5 % akcií a ich podiel na hlasovacích právach dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

 

 

Pravidlo 15
Poskytovanie ročných a polročných správ

 

 

Člen Asociácie je povinný poskytnúť Asociácii ročnú správu o svojom hospodárení do 30.6. bežného roka za skončený predchádzajúci kalendárny rok a polročnú správu do 30.9. bežného roka za prvý polrok bežného roka.

 

 

Článok V

Vystupovanie členov v mene Asociácie

 

Pravidlo 16
Presadzovanie záujmov členov Asociácie

 

 

(1)        Členovia Asociácie sú oprávnení presadzovať svoje spoločné záujmy pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, ako aj s inými subjektami, ktorých činnosť má na aktivity členov Asociácie vplyv.

 

(2)        Pri obhajobe záujmov v zmysle ods. 1 člen musí:

 

a)     postupovať verejne, otvorene a transparentne,

b)     informovať o dosahoch navrhovaných riešení a ich celospoločenskom prospechu

c)      viesť evidenciu stretnutí so subjektami, ktorých rozhodnutia sa snažia ovplyvniť, ktorá bude verejne dostupná ostatným členom Asociácie.

 

 

 

Článok VI

Vzťahy medzi členmi Asociácie

 

Pravidlo 17
Poctivá súťaž

 

(1)       Členovia Asociácie sa správajú voči sebe čestne, zodpovedne a korektne a snažia sa vyvíjať a riadiť svoju činnosť tak ,aby medzi členmi Asociácie neprichádzalo k rozporom, ktoré nemajú povahu v obvyklom konkurenčnom správaní.

 

(2)       Členovia Asociácie môžu slobodne rozvíjať svoju súťažnú činnosť voči ostatným členom Asociácie v záujme dosiahnutia svojho prospechu. Sú však pritom povinní dodržiavať pravidlá súťaže a nesmú účasť na súťaži zneužívať. Členovia Asociácie nesmú predovšetkým vyvíjať činnosti, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi súťaže a ktoré súčasne môžu privodiť ujmu iným členom Asociácie alebo sporiteľom iných členov Asociácie, prípadne celému trhu .

 

 

Pravidlo 18
Zmierlivé riešenie sporov

 

(1)       Členovia Asociácie sa snažia riešiť svoje vzájomné rozpory dohodou. V prípade ak niektorý člen Asociácie považuje správanie iného člena Asociácie v rozpore s  Pravidlom 17, alebo pokiaľ sa niektorý člen Asociácie dostane do rozporu s iným členom Asociácie, bude sa snažiť vyriešiť takýto rozpor alebo správanie druhého člena Asociácie zmierlivo dohodou.

 

(2)       Členovia Asociácie nezačnú voči sebe viesť súdne, správne alebo iné konanie predtým, než sa pokúsia odstrániť vzájomné rozpory dohodou a v prípade začatia súdneho, správneho alebo iného konania, sú povinní o svojom úmysle začať na takéto konanie vopred dotknutého člena Asociácie informovať.

 

 

 

Článok VII

Záverečné ustanovenia

 
Pravidlo 19
Záväznosť Kódexu člena a kontrola jeho dodržiavania

 

(1)         Kódex člena je záväzný pre všetkých členov Asociácie. Pre nových členov Asociácie začína platiť momentom prijatia nového subjektu za člena Asociácie v zmysle platných Stanov Asociácie.

 

(2)         Dodržiavanie Kódexu člena kontroluje a sankcie za jeho po­rušenie udeľuje členom Predsedníctvo Asociácie v súlade s kompetenciami podľa Stanov Asociácie.

 

 

 

 

Tento Kódex schválilo Predsedníctvo Asociácie dôchodkových správcovských spoločností na svojom rokovaní dňa 5. júna 2007.

 


Kódex  Asociácie dôchodkových správcovských spoločností nadobúda účinnosť dňom schválenia.

 Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260