Stanovy

STANOVY

záujmového združenia právnických osôb 

Asociácie dôchodkových správcovských spoločností

 

 

 

čl. I.

Názov a sídlo združenia

 

1.      Združenie má názov Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

 

2.      Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ďalej len asociácia) je záujmové združenie právnických osôb podľa § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka a združuje právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na činnosť dôchodkových správcovských spoločností podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov.

 

3.      Sídlom asociácie je Bajkalská 30, 821 05  Bratislava.

 

4.      Asociácia sa zakladá na dobu neurčitú.

 

 

čl. II.

Predmet činnosti asociácie

 

1.     Predmetom činnosti asociácie je presadzovanie a ochrana spoločných záujmov a koordinácia činnosti jej členov. Hlavným cieľom asociácie je napomáhať vytváraniu optimálnych podmienok pre podnikanie v oblasti správy dôchodkových fondov.

 

2.      V rámci svojho predmetu činnosti podľa ods. 1 asociácia najmä:

 

a)     zastupuje záujmy svojich členov a presadzuje ich odôvodnené požiadavky voči orgánom verejnej moci a iným osobám,

b)     iniciuje legislatívne zmeny a pripomienkuje pripravovanú legislatívu v oblasti správy dôchodkových fondov, ako aj v iných oblastiach práva, ktoré môžu mať vplyv na činnosť členov asociácie,

c)      spolupracuje s obdobnými subjektmi na Slovensku a v zahraničí,

d)     dbá na riadny výkon činnosti svojich členov, jeho vysokú odbornú a etickú úroveň,

e)     poskytuje usmernenia svojim členom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardmi platnými v tejto oblasti,

f)       spolupracuje s orgánom štátneho dozoru pri zabezpečovaní dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti správy dôchodkových fondov,

g)     v prípade, ak ju o to strany požiadajú, napomáha pri zmiernom riešení sporov medzi členmi asociácie,

h)     informuje odbornú a laickú verejnosť o svojej činnosti a poskytuje základné informácie o svojich členoch,

i)        zabezpečuje periodické zverejňovanie aktuálnych hodnôt dôchodkových jednotiek dôchodkových fondov členov asociácie. 

 

 

čl. III

Členstvo v asociácii

 

1.      Zakladajúcimi členmi asociácie sú dôchodkové správcovské spoločnosti, pre ktoré bolo Úradom pre finančný trh ku dňu konania zakladajúceho zhromaždenia asociácie (ustanovujúceho zhromaždenia členov) právoplatne vydané povolenie a vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, boli zapísané do obchodného registra a zúčastnili sa zakladajúceho zhromaždenia asociácie, na ktorom prejavili vôľu založiť asociáciu a stať sa jej členmi.

 

2.     Členom asociácie sa ďalej môže stať dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá nebola jej zakladajúcim členom, a to na základe jej žiadosti. O prijatí za člena asociácie rozhoduje zhromaždenie členov.

 

 

čl. IV.

Práva a povinnosti členov

 

1.      Každý člen asociácie má právo najmä:

 

a)      podieľať sa na riadení a kontrole činnosti asociácie,

b)      voliť orgány asociácie,

c)       hlasovať na zhromaždení členov asociácie,

d)     zúčastňovať sa aktivít, ktoré asociácia vykonáva v rámci predmetu svojej činnosti,

e)     podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti asociácie.

 

2.      Členovia asociácie majú v súlade s ďalšími ustanoveniami týchto stanov aj ďalšie práva a povinnosti, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto článku.

 

 

čl. V.

Vznik členstva

 

1.     Členstvo v asociácii vzniká u zakladajúcich členov dňom vzniku asociácie, jej zápisom do registra združení vedeného Krajským úradom príslušným podľa sídla asociácie.

 

2.     Členstvo v asociácii ďalej vzniká rozhodnutím zhromaždenia členov asociácie o prijatí za člena na základe žiadosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti, pre ktorú bol Úradom pre finančný trh právoplatne vydané na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a ktorá bola zapísaná do obchodného registra.

 

3.     Vznikom členstva v asociácii sa tieto stanovy, ako aj ostatné platné predpisy asociácie stávajú pre člena záväznými.

 

 

čl. VI.

Zánik členstva

 

1.     Členstvo v asociácii zaniká:

 

a)     na základe písomného oznámenia člena o vystúpení z asociácie ku dňu uvedenému v oznámení, inak ku dňu doručenia predmetného oznámenia,

b)     zánikom povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

c)      odňatím povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)     zánikom člena ku dňu jeho výmazu v obchodnom registri,

e)     rozhodnutím zhromaždenia členov asociácie,

f)       zánikom asociácie ku dňu jej výmazu z registra združení právnických osôb.

 

2.     O zániku členstva podľa bodu 1 písm. e/ môže zhromaždenie členov rozhodnúť iba v prípade hrubého porušenia povinností člena, za ktoré sa považuje najmä neuhradenie čo i len časti splatného členského príspevku, alebo iného splatného peňažného záväzku voči asociácii. Člen, ktorého členstvo zaniklo z dôvodu neuhradenia členského príspevku, alebo iného splatného peňažného záväzku voči asociácii, môže byť za člena asociácie opätovne prijatý až po úplnom zaplatení dlžnej sumy.

 

 

 

čl. VII.

Hospodárenie asociácie

 

1.      Asociácia hospodári s majetkom, ktorý je tvorený najmä príspevkami jej členov.

 

2.     Do 30 dní od vzniku členstva v asociácii je člen povinný zaplatiť asociácii vstupný poplatok vo výške 200.000,- Sk. Zhromaždenie členov je oprávnené zmeniť výšku vstupného poplatku. Vstupný poplatok je splatný do konca mesiaca, v ktorom bol nový subjekt prijatý za člena asociácie.

 

3.     Každý člen asociácie je povinný platiť riadny členský príspevok a mimoriadny členský príspevok. Riadny členský príspevok sa platí vždy za kalendárny rok vo výške schválenej zhromaždením členov asociácie, a je splatný do konca januára bežného kalendárneho roka. Výška riadneho členského príspevku je pre každého člena rovnaká. Mimoriadny členský príspevok sa platí v prípade, ak o potrebe navýšenia sumy rozpočtu v rámci rozpočtového roka rozhodlo zhromaždenie členov asociácie. Výška mimoriadneho členského príspevku člena asociácie sa určuje podľa trhového podielu člena asociácie na celkovej sume aktív v správe dôchodkových fondov všetkých členov asociácie k poslednému dňu mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom o navýšení sumy rozpočtu rozhodlo zhromaždenie členov asociácie.

 

4.     V prípade zániku členstva v asociácii nie je nárok na vrátanie zaplatených členských príspevkov.

 

5.     Asociácia môže ďalej prijímať dary, dobrovoľné príspevky, alebo dotácie a to ako od členov asociácie, tak aj od tretích osôb, alebo orgánov verejnej moci.

 

6.     Majetok asociácie môže byť použitý len na výkon predmetu činnosti, pre ktorý bola asociácia založená.

 

7.     Kontrolu hospodárenia asociácie vykonáva zhromaždenie členov, prípadne ním na tento účel ad hoc ustanovená kontrolná komisia.

 

8.     Výsledky hospodárenia podliehajú schváleniu zhromaždenia členov.

 

9.     Asociácia vedie účtovníctvo v zmysle platnej legislatívnej úpravy a o výsledku svojho hospodárenia zostavuje ročnú účtovnú závierku.

 

10. Každý z členov asociácie má právo nahliadať do účtovníctva asociácie a robiť si z neho na vlastné náklady kópie, výpisy a odpisy.

 

 

čl. VIII.

Orgány asociácie

 

Orgány asociácie sú:          

      

-          zhromaždenie členov

-          predsedníctvo

-          výkonný riaditeľ

 

 

čl. IX.

Zhromaždenie členov

 

1.     Zhromaždenie členov je najvyšším orgánom asociácie.

 

2.     Na zasadnutiach zhromaždenia členov zastupujú každého z členov osoby konajúce menom člena asociácie na základe ich členstva v jeho štatutárnom orgáne (predstavenstve) alebo jeden alebo viacerí zástupcovia na základe prokúry alebo plnomocenstva. Ak na jednom zasadnutí zhromaždenia členov za člena koná viacero zástupcov naraz, musia byť ich prejavy v zhode, inak sa na ne neprihliada.

 

3.     Zhromaždenie členov rozhoduje o všetkých záležitostiach asociácie, ak nie sú týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iného orgánu asociácie, najmä:

 

a)    schvaľuje stanovy asociácie a ich zmeny,

b)    stanovuje výšku vstupných poplatkov a riadnych a mimoriadnych
     členských príspevkov,

c)     rozhoduje o prijímaní nových členov,

d)    rozhoduje o zrušení členstva v asociácii,

e)    schvaľuje rozpočet asociácie na kalendárny rok a navýšenie rozpočtu 
     v rámci rozpočtového roku,

f)      schvaľuje správu o činnosti a hospodárení asociácie a jej účtovnú
     závierku,

g)    rozhoduje o zrušení asociácie,

h)    rozhoduje o všetkých ostatných veciach asociácie, pokiaľ nie sú
     vyhradené do pôsobnosti predsedníctva.

 

4.     Zhromaždenie členov je schopné uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov asociácie. Každý člen asociácie má pri hlasovaní na zhromaždení členov jeden hlas. Na prijatie rozhodnutia zhromaždenia členov je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov asociácie, okrem rozhodnutí podľa ods. 3 písm. a/, c/, d/ a g/, na ktorých prijatie je potrebný súhlas piatich členov asociácie.

 

5.     Riadne zasadanie zhromaždenia členov zvoláva predseda predsedníctva pozvánkou dvakrát do roka v termínoch do 31.05. a 30.11 bežného roka. Na prvom riadnom zhromaždení členov v roku sa povinne prerokúva správa o činnosti a hospodárení asociácie a účtovná závierka za predchádzajúci kalendárny rok. Na druhom riadnom zhromaždení v roku sa povinne prerokúva návrh rozpočtu na nasledujúci rok.

 

6.     Zhromaždenie členov sa okrem riadnych zasadaní schádza na základe pozvánky zasielanej predsedom predsedníctva podľa potreby; predseda predsedníctva asociácie je však povinný zvolať zhromaždenie členov vždy v prípade, ak tak rozhodne predsedníctvo, alebo ak ho o to požiada minimálne jedna tretina členov asociácie  a to tak, aby sa konalo do 14 dní odo dňa rozhodnutia predsedníctva, alebo doručenia príslušnej žiadosti.

 

7.     Pozvánka na zasadanie zhromaždenia členov musí obsahovať miesto, čas konania a program zasadania. Ak je zhromaždenie členov zvolané na základe rozhodnutia predsedníctva, alebo na žiadosť členov asociácie musí program zasadania obsahovať aj prerokovanie veci, ktorá bola dôvodom na jeho zvolanie. Pozvánka na zasadanie musí byť určeným zástupcom členov asociácie, alebo ich štatutárnym orgánom doručená najmenej sedem dní pred dňom zasadania. Doručenie pozvánky zabezpečí predseda asociácie. Písomná pozvánka sa nevyžaduje ak sa na tom dohodnú všetci členovia asociácie.

 

8.     Zhromaždenie členov vedie predseda zhromaždenia, ktorým je vždy predseda predsedníctva, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda predsedníctva. V prípade ak nie je prítomný ani predseda ani podpredseda predsedníctva vedie zhromaždenie najstarší prítomný člen predsedníctva, a ak nie je prítomný nikto z predsedníctva, tak najstarší z pomedzi zástupcov členov asociácie.

 

9.     Zhromaždenie členov na každom svojom zasadaní spomedzi prítomných osôb zvolí zapisovateľa. Zo zasadnutia zhromaždenia členov vyhotovuje zvolený zapisovateľ zápisnicu, ktorej obsah potvrdzuje svojim podpisom predseda zhromaždenia a zapisovateľ. Zápisnice asociácia uschováva po dobu, určenú príslušnými právnymi predpismi.

 

10. Okrem zástupcov členov sa zasadnutia môžu zúčastniť aj iné členmi určené osoby, najmä ich odborní poradcovia, právo hovoriť na zasadnutí však majú len vtedy ak im ho udelí člen, ktorého záujmy zastupujú.

 

 

 

čl. X.

Predsedníctvo

 

1.     Predsedníctvo je štatutárnym orgánom asociácie, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.

 

2.     Počet členov predsedníctva je zhodný s počtom členov asociácie. Každý člen asociácie je oprávnený menovať jedného člena predsedníctva na ním určenú dobu, alebo na neurčitý čas. Člena predsedníctva môže z funkcie odvolať len ten člen asociácie, ktorý ho do funkcie menoval a to vždy za podmienky, že ho nahradí inou osobou. Člen asociácie postupuje obdobne aj v prípade, ak výkon funkcie ním menovanému členovi predsedníctva zanikne na základe vzdania sa výkonu funkcie, alebo na základe inej právnej skutočnosti. Členovia predsedníctva spomedzi seba volia predsedu a podpredsedu. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je jeden rok, neskončí však skôr, ako predsedníctvo zvolí nového predsedu a podpredsedu. Po skončení funkčného obdobia musia byť zvolení do jednej z funkcií zástupcovia tých členov, ktorí nemali zastúpenie v týchto funkciách počas skončeného funkčného obdobia.

 

3.     V mene asociácie koná vždy predseda predsedníctva spolu s podpredsedom. V prípade, že bude predseda, alebo podpredseda konať v mene asociácie, alebo verejne prezentovať stanoviská asociácie, je povinný uvádzať, že ide výlučne o konanie, alebo vyjadrenie v mene asociácie. Pri takomto konaní, alebo vyjadrovaní nesmie uvádzať svoje meno, alebo funkciu, ktorú má v dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorá ho do funkcie v predsedníctve menovala.

 

4.     Predsedníctvo najmä:

 

a)     zabezpečuje vedenie bežnej činnosti asociácie

b)     prijíma ďalšie vnútorné predpisy asociácie

c)      hospodári s majetkom asociácie v súlade so schváleným rozpočtom

d)     zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva asociácie

e)     každoročne v termínoch podľa čl. IX ods. 5 predkladá zhromaždeniu členov návrh rozpočtu, správu o činnosti a hospodárení asociácie a jej účtovnú závierku

f)       uzatvára a rozväzuje pracovný pomer s výkonným riaditeľom asociácie a inými zamestnancami asociácie

 

5.     Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva kalendárne mesiace a to v sídle asociácie, alebo v prípade rozhodnutia predsedníctva na inom vhodnom mieste. Pokiaľ termín zasadania predsedníctva nie je určený na predchádzajúcom zasadnutí, alebo pokiaľ predsedníctvo neurčí periodicky termín svojich ďalších pravidelných zasadnutí, zvoláva ho podľa potreby ktorýkoľvek z členov predsedníctva. Pozvánka na zasadanie predsedníctva musí obsahovať čas a miesto konania. Pozvánka na zasadanie musí byť ostatným členov predsedníctva doručená najmenej 3 pracovné dni pred dňom takéhoto zasadania a to osobne, faxom alebo elektronickou poštou.

 

6.     Predsedníctvo je uznášaniaschopné ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Rokovanie riadi predseda, v prípade jeho neprítomnosti jeho podpredseda, v prípade neprítomnosti oboch najstarší prítomný člen predsedníctva. Každý člen predsedníctva má jeden hlas. Predsedníctvo rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných členov okrem rozhodnutí podľa ods. 4 písm. b), na ktorých prijatie je potrebná trojpätinová väčšina hlasov všetkých členov predsedníctva. Z rokovania predsedníctva vypracuje výkonný riaditeľ zápisnicu. Zápisnica z rokovania musí byť členom predsedníctva zaslaná v písomnej, alebo elektronickej podobe do siedmych pracovných dní odo dňa ukončenia hlasovania.

 

7.     Predsedníctvo môže prijímať rozhodnutia spôsobom per rollam. V takomto prípade musia vyjadriť svoje stanovisko všetci členovia predsedníctva. Na schválenie rozhodnutia musí dať súhlas nadpolovičná väčšina všetkých členov predsedníctva. Výsledky hlasovania takýmto spôsobom musia byť zaznamenané v zápisnici, ktorá musí byť členom asociácie zaslaná v písomnej, alebo elektronickej podobe do troch pracovných dní odo dňa ukončenia hlasovania.

 

8.     Okrem členov predsedníctva sa zasadnutia predsedníctva môžu zúčastniť aj iné nimi určené osoby, najmä ich odborní poradcovia, právo hovoriť na zasadnutí však majú len vtedy, ak im ho udelí člen predsedníctva, ktorý ich na zasadnutie predsedníctva prizval.

 

9.     Členom predsedníctva môže asociácia nahradiť výdavky spojené s výkonom funkcie člena predsedníctva. Výšku paušálnych náhrad členov orgánov schvaľuje zhromaždenie členov.

 

10.  V prípade potreby môže predsedníctvo ad hoc, na určitú dobu, alebo na neurčitý čas vytvárať odborné komisie. V rozhodnutí o vytvorení odbornej komisie predsedníctvo vymedzí jej úlohu a na návrh členov predsedníctva zvolí jej členov.

 

 

čl. XI

Výkonný riaditeľ

 

1.     Na zabezpečovanie úloh a činnosti asociácie môže predsedníctvo zveriť výkon časti svojej činnosti výkonnému riaditeľovi asociácie. Výkonného riaditeľa  schvaľuje predsedníctvo asociácie. Obsah jeho pracovnej zmluvy schvaľuje predseda spolu s podpredsedom asociácie.

 

2.      Výkonný riaditeľ asociácie najmä:

 

a)     spolupracuje s predsedníctvom asociácie a riadi sa jeho pokynmi,

b)     zúčastňuje sa rokovania predsedníctva s hlasom poradným,

c)      zúčastňuje sa zasadnutia zhromaždenia členov asociácie,

d)     zúčastňuje sa rokovaní pracovných skupín zriadených NBS, MF SR a MPSVaR SR na zmenu legislatívnych predpisov,

e)     vedie ústrednú evidenciu členov asociácie a prerokúva so žiadateľmi o členstvo všetky technické, organizačné a administratívne náležitosti a prípravu dokumentácie,

f)       zodpovedá za zabezpečenie organizačných záležitosti činnosti asociácie a zaisťuje jej riadny chod,

g)     zodpovedá za vybavenie bežnej korešpondencie asociácie, vrátane jej evidencie, o čom priebežne informuje predsedu a podpredsedu predsedníctva,

h)     hospodári s finančnými a hmotnými prostriedkami asociácie v rámci schváleného rozpočtu podľa pokynov predsedníctva, spravuje majetok asociácie,

i)       vyhotovuje zápisnice z rokovaní orgánov asociácie a zabezpečuje ich distribúciu členom asociácie,

j)       zabezpečuje koordináciu práce odborných komisií asociácie a riadi ich činnosť,

k)      zodpovedá za svoju činnosť predsedníctvu asociácie.

 

 

čl. XII

Zrušenie a zánik asociácie

 

1.     Asociácia zaniká na základe rozhodnutia zhromaždenia členov o zrušení asociácie dňom jej výmazu z príslušného registra združení právnických osôb.

 

2.     Pred zánikom asociácie sa vykoná v súlade s príslušnými právnymi predpismi likvidácia, pokiaľ zhromaždenie členov nerozhodlo o zrušení asociácie bez likvidácie s tým, že imanie asociácie prejde na právneho nástupcu. Likvidátora asociácie menuje zhromaždenie členov na návrh predsedníctva.

 

3.     Likvidačný zostatok sa rozdelí rovnakým dielom medzi členov asociácie podľa stavu členov ku dňu zhromaždenia členov o zrušení asociácie, pokiaľ zhromaždenie členov nerozhodne inak.

 

 

čl. XIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.     Členovia asociácie a ich zástupcovia, ako aj členovia orgánov asociácie a jej zamestnanci, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach týkajúcich sa asociácie a jej členov,  o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedeli, inak zodpovedajú za škody vzniknuté v dôsledku porušenia tejto povinnosti.

 

2.     Tieto stanovy, ich akékoľvek zmeny, alebo doplnky nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia zhromaždením členov.

 

3.     Tieto stanovy boli schválené na zhromaždení členov dňa 06.12.2006

 Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260