Orgány

Zhromaždenie členov

Je najvyšším orgánom ADSS. Rozhoduje o všetkých záležitostiach ADSS, najmä o zmenách stanov, výške členských poplatkov, o prijímaní nových členov, o zrušení členstva v ADSS, schvaľuje správy o hospodárení a rozpočet ADSS.

Predsedníctvo

Je štatutárnym orgánom, riadi činnosť ADSS. Členov predsedníctva menujú členovia ADSS a ich počet je zhodný s počtom členov ADSS. Predsedníctvo volí spomedzi seba predsedu a podpredsedu, ktorí spolu konajú v mene asociácie. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je vždy jeden rok.

Členovia predsedníctva ADSS – aktuálne

  • Ing. Marián Kopecký - predseda
  • RNDr. Vladimír Mlynek - podpredseda
  • Mgr. Martin Višňovský 
  • Ing. Branislav Buštík
  • Mgr. Jaroslav Pilát
  • Ing. Peter Socha

Odborné komisie

Sú kreované predsedníctvom asociácie. V súčasnosti pôsobia pri ADSS štyri odborné komisie:

  • účtovno-daňová
  • legislatívna
  • prevádzkovo-technická
  • investičná.


Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260