Päť stupňov kontroly

Dôchodkový systém podlieha piatim stupňom kontroly:

Národná banka Slovenska (NBS)

Je hlavným orgánom dohľadu nad dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS). NBS každý deň kontroluje, čo sa deje v každej DSS, ako dodržiava pravidlá investovania a či dodržiava zákony a ostatné právne predpisy a usmernenia NBS. V prípade akéhokoľvek nedostatku v činnosti DSS jej môže NBS uložiť rôzne sankcie, napríklad pokutu až do výšky 700 000€  alebo odobrať licenciu. NBS v súčasnosti vykonáva dohľad nad rôznymi inštitúciami finančného trhu vrátane bánk, ktoré vykonávajú funkciu depozitára pre jednotlivé DSS, poisťovní, ktoré budú vyplácať doživotné dôchodky z 2. piliera alebo správcovských spoločností. Viac informácii je na internetovej stránke www.nbs.sk.

Depozitár (banka)

Každá dôchodková správcovská spoločnosť musí mať povinne depozitára - banku, ktorá má na svoju činnosť povolenie od Národnej banky Slovenska. Depozitár vedie účet pre každý dôchodkový fond, ktorý DSS spravuje. Cez tento účet prechádzajú všetky príspevky na starobné dôchodkové sporenie a jeho prostredníctvom sa investujú. Každý pokyn na nákup alebo predaj investičných nástrojov (napr. cenných papierov) preto kontroluje depozitár. Podľa zákona platí, že ak depozitár zistí, že DSS nedodržala zákonom stanovené investičné limity alebo iné predpisy, nesmie pokyn na investovanie uskutočniť a zistené skutočnosti musí okamžite nahlásiť Národnej banke Slovenska, ktorá je orgánom dohľadu pre depozitára aj pre DSS.

Úlohou depozitára je teda vykonávať pokyny DSS, týkajúce sa investovania majetku v dôchodkovom fonde. Depozitár však zrealizuje len tie pokyny DSS, ktoré sú v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Depozitár tiež kontroluje, či DSS správne stanovila poplatok za správu aktív. Aj činnosť depozitára podlieha kontrole NBS, ktorá môže uložiť depozitárovi rôzne sankcie.

Audítor

Keďže peniaze v dôchodkových fondoch sú majetkom občanov, a nie majetkom DSS, DSS musí viesť za seba a za každý dôchodkový fond oddelene účtovníctvo. Účtovníctvo a účtovnú závierku DSS musí každý rok overiť nezávislý audítor, ktorý kontroluje, či účtovníctvo DSS bolo v súlade so zákonmi a príslušnými právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí musí audítor, okrem iného, informovať NBS.

Vnútorná kontrola DSS

Každá DSS musí mať zo zákona ustanovenú vlastnú vnútornú a od chodu firmy oddelenú kontrolnú zložku, ktorá takto spolu s externým audítorom vykonáva krížovú kontrolu aktivít spoločnosti.

Sporitelia

Činnosť DSS kontrolujú aj sami sporitelia. Pre sporiteľov povinne zverejňujú DSS na svojich internetových stránkach a vo svojich pobočkách podrobné informácie o svojej činnosti. Sporiteľ dostáva minimálne raz za rok bezplatne výpis o stave na svojom osobnom dôchodkovom účte a stav na tomto účte si môže kedykoľvek skontrolovať na internetovej stránke spoločnosti.Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260