Štátne garancie

Štát je hlavným garantom fungovania 2. piliera dôchodkového systému. Preto vytvoril prísne pravidlá fungovania dôchodkových správcovských spoločností (DSS) a ich dodržiavania prostredníctvom dennej kontroly zo strany Národnej banky Slovenska a depozitára DSS.

Štát sporiteľom garantuje nasporenú sumu na ich účtoch prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa (a teda štát) ručí v plnom rozsahu za škodu, spôsobenú rozhodnutím, postupom, alebo iným konaním DSS a depozitára, ktoré sú v rozpore so zákonom a mali by za následok poškodenie majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde.
Celková výška náhrad škôd občanov bude uhradená z rezervného fondu solidarity Sociálnej poisťovne. Ak by v tomto fonde nebolo dosť prostriedkov poskytne podľa zákona o sociálnom poistení štát Sociálnej poisťovni finančnú výpomoc v takej sume, aby sa celá škoda uhradila. O náhrade škody občanom musí rozhodnúť súd.

Štát :

  • zaviedol požiadavku na investovanie podľa prísnych pravidiel a požadovanú mieru výnosnosti
  • prísne obmedzuje, ktoré inštitúcie môžu peniaze na Vašom osobnom dôchodkovom účte investovať a zhodnocovať. Tieto inštitúcie musia mať licenciu na činnosť DSS od Národnej banky Slovenska
  • ustanovil pravidlá, ako môžu DSS investovať peniaze na Vašom osobnom dôchodkovom účte tak, aby ich hodnota mohla rásť a pri odchode do dôchodku bola čo najvyššia.

Investičné limity

Výnos v dôchodkovom fonde je veľmi dôležitý, pretože čím vyšší výnos, tým vyšší dôchodok z 2. piliera môžete očakávať a naopak. Investovanie v dôchodkových fondoch sa riadi podľa pravidla „čo najväčší výnos pri minimálnom riziku“. Preto štát pre investovanie v dôchodkových fondoch zaviedol prísne pravidlá, tzv. investičné limity, ktorými sa znižuje prípadné riziko z investovania.

Okrem iného štát vyžaduje, aby každý dôchodkový fond investoval do niekoľkých desiatok až stoviek cenných papierov v rôznych spoločnostiach a krajinách. V prípade, ak by hodnota niektorého cenného papiera klesla, neovplyvní to výraznejšie hodnotu celého fondu.

Investičné limity stanovujú, že dôchodkové fondy môžu investovať iba do kvalitných, likvidných a verejne obchodovateľných cenných papierov, ohodnotených medzinárodnými ratingovými agentúrami pričom musia dodržať stanovené maximálne množstvo jednotlivých cenných papierov stanovené zákonom.

Benchmarking

Štát zaviedol pri investovaní v dôchodkových fondoch mechanizmus, ktorý zabezpečuje, že výnos žiadneho dôchodkového fondu nesmie výrazne zaostávať za priemerným výnosom dôchodkových fondov rovnakého typu na Slovensku, tzv. benchmarking - požadovaná miera výnosnosti.

Znamená to, že ak budú mať dvaja občania peniaze vo vyváženom fonde, ale jeden v dôchodkovej správcovskej spoločnosti A a druhý v dôchodkovej správcovskej spoločnosti B, dosiahnutý výnos v oboch dôchodkových fondoch sa nesmie odlišovať o viac ako o zákonom povolený rozdiel.

Informovanie sporiteľa

Vaša DSS vám bezplatne zasiela minimálne raz ročne výpis z Vášho osobného dôchodkového účtu. Stav svojho účtu si môžete kedykoľvek bezplatne skontrolovať aj na internetovej stránke Vašej DSS.

Na svojej internetovej stránke musí DSS zverejňovať okrem iného:

  • aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky v každom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje
  • aktuálnu výšku svojich poplatkov
  • polročné a ročné správy o svojom hospodárení
  • údaje o svojich zakladateľoch
  • a ďalšie dôležité informácie.


Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260