Spôsob poberania dôchodku

Ak sa zapojíte do 2. piliera, v starobe budete dostávať svoj dôchodok z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť z peňazí investovaných a zhodnotených na Vašom osobnom dôchodkovom účte (2. pilier). Dôchodok z 2. piliera môžete poberať len vtedy, ak budete zároveň poberať dôchodok aj z 1. piliera. Dôchodok z 1. aj 2. piliera sa Vám bude vyplácať raz mesačne.

Spôsob poberania dôchodku

Jednou z hlavných výhod 2. piliera je, že si budete môcť zvoliť spôsob poberania Vášho dôchodku z 2. piliera a budete mať tieto dve možnosti:

 1. Doživotný dôchodok:
  Ako na to?
  Vyberiete si životnú poisťovňu, ktorá má licenciu na poskytovanie dôchodkov z 2. piliera, a za všetky peniaze nasporené na svojom osobnom dôchodkovom účte (ODÚ) si u nej zakúpite doživotný dôchodok. To znamená, že uzavriete so životnou poisťovňou zmluvu, Vaša DSS prevedie všetky Vaše nasporené peniaze do tejto životnej poisťovne a poisťovňa sa Vám v zmluve zaviaže vyplácať až do konca Vášho života dôchodok vo výške určenej podľa vzorca uvedeného v zákone o starobnom dôchodkovom sporení. Po prevedení dôchodkových úspor do životnej poisťovne nasporené peniaze prestanú byť Vaším majetkom. V prípade smrti poberateľa takéhoto dôchodku vznikne manželke/manželovi nárok na vdovský/vdovecký dôchodok a deťom na sirotský dôchodok od životnej poisťovne po splnení podmienok stanovených v zákone. Vdove/vdovcovi a sirotám vznikne nárok aj na pozostalostný dôchodok zo Sociálnej poisťovne podľa zákona o sociálnom poistení.
 2. Programový výber s doživotným dôchodkom:
  Ako na to?
  Vyberiete si životnú poisťovňu, ktorá má licenciu na poskytovanie dôchodkov z 2. piliera, a za časť peňazí nasporených na svojom ODÚ si u nej zakúpite doživotný dôchodok. Aby bol zachovaný Váš životný štandard, doživotný dôchodok musí byť podľa zákona minimálne vo výške 0,6-násobku životného minima. To znamená, že uzavriete so životnou poisťovňou zmluvu, Vaša DSS prevedie časť nasporených peňazí do tejto životnej poisťovne a poisťovňa sa Vám v zmluve zaviaže vyplácať až do konca vášho života dôchodok vo výške minimálne 0,6-násobku životného minima = doživotná anuita. Dôchodkové úspory prevedené do životnej poisťovne prestanú byť Vaším majetkom. Zvyšné nasporené peniaze si môžete zo svojho osobného dôchodkového účtu v dôchodkovej správcovskej spoločnosti jednorazovo vybrať alebo si ich môžete na svojom osobnom dôchodkovom účte ponechať, aby sa naďalej investovali a zhodnocovali a podľa dohody Vám ich bude DSS až do vyčerpania postupne vyplácať (tzv. programový výber). Peniaze na Vašom osobnom dôchodkovom účte v DSS budú stále Vaším majetkom.

 

V prípade smrti poberateľa takéhoto dôchodku vznikne manželke/manželovi nárok na vdovský/vdovecký dôchodok a deťom na sirotský dôchodok od životnej poisťovne po splnení podmienok stanovených v zákone. Navyše majú nárok na pozostalostný dôchodok aj z programového výberu, t.j. zo zostatku na účte v DSS. Po zániku nároku na pozostalostné dôchodky zvyšok peňazí na osobnom dôchodkovom účte (tzv. disponibilný prebytok) pripadne osobám, ktoré sporiteľ určil v zmluve o Sas a ak ich niet, tak sa stane predmetom dedenia. Okrem tohto dôchodku budú vdova/vdovec a siroty poberať aj pozostalostné dôchodky od Sociálnej poisťovne podľa zákona o sociálnom poistení.

Spolu so žiadosťou o dôchodok z 1. piliera je vhodné začať si vybavovať aj svoj dôchodok z 2. piliera.

V praxi to bude prebiehať takto:

 • v DSS, v ktorej máte svoj osobný dôchodkový účet, si podáte žiadosť o vyplácanie dôchodku z 2. piliera
 • DSS Vašu žiadosť zaregistruje a vydá Vám potvrdenie o výške Vašich dôchodkových úspor
 • vyberiete si životnú poisťovňu (môžete si vybrať, či chcete doživotný dôchodok z celej nasporenej sumy alebo len z časti úspor, najmenej však vo výške 0,6-násobku životného minima). S vybranou životnou poisťovňou uzavriete zmluvu o budúcej zmluve o vyplácaní dôchodku
 • DSS, v ktorej máte svoj osobný dôchodkový účet, predložíte zmluvu o budúcej zmluve o vyplácaní dôchodku, na základe ktorej DSS prevedie Vaše peniaze z osobného dôchodkového účtu do vybranej životnej poisťovne
 • na záver uzavriete zmluvu o vyplácaní dôchodku s vybranou životnou poisťovňou. Tá vám odo dňa uvedeného v zmluve bude pravidelne mesačne vyplácať váš dôchodok z 2. piliera v dohodnutej výške.


Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260