Ako funguje 2. pilier

Ak sa si sporíte alebo sa chystáte sporiť v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), Váš dôchodok budete dostávať z dvoch zdrojov – prvú časť zo Sociálnej poisťovne (1. pilier) a druhú časť zo svojich peňazí, nasporených a zhodnotených na Vašom osobnom dôchodkovom účte v DSS (2. pilier). Váš dôchodok z 1. piliera bude závisieť od počtu odpracovaných rokov a príjmov počas celého pracovného života. Váš dôchodok z 2. piliera bude okrem toho závisieť aj od zhodnotenia Vašich peňazí v dôchodkových fondoch.

Typy dôchodkových fondov:

garantované:

 • dlhopisový dôchodkový fond

negarantované:

 • akciový dôchodkový fond
  • zmiešaný dôchodkový fond
   • indexový dôchodkový fond 

     Dôchodkový fond môžete zmeniť, môžete sporiť v dvoch dôchodkových fondoch súčasne, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový dôchodkový fond. Tak isto ako si môžete kedykoľvek skontrolovať stav na Vašom osobnom dôchodkovom účte. Peniaze na Vašom osobnom dôchodkovom účte sú Vaším majetkom a v prípade smrti pripadnú osobám, ktoré ste určili v zmluve o Sas a ak by takýchto osôb nebolo, budú predmetom dedenia.

     Investovanie DSS podlieha prísnym pravidlám a dôslednej kontrole zo strany štátu. Súčasťou kontrolných mechanizmov a bezpečnostných opatrení je päťstupňová kontrola, ktorú vykonáva:

     1. Národná banka Slovenska - dohliada nad činnosťou DSS a denne kontroluje investovanie jednotlivých DSS predovšetkým z hľadiska dodržiavania zákonom stanovených limitov pri investovaní majetku sporiteľov,
     2. Depozitár – ide o banku z inej finančnej skupiny ako je DSS, ktorá vedie účty pre každý dôchodkový fond a prostredníctvom ktorej DSS investuje úspory sporiteľov. Úlohou depozitára je predovšetkým kontrolovať proces investovania DSS a v prípade nesprávneho postupu DSS nevykonať príkaz na investovanie DSS a oznámiť protiprávny postup NBS,
     3. Nezávislý audítor – jeho úlohou je predovšetkým dozerať na dodržiavanie zákona pri hospodárení s majetkom sporiteľov a na správnosť vedenia účtovníctva v DSS,
     4. Interná kontrola DSS – ktorej úlohou je predovšetkým dbať na dodržiavanie zákona a interných predpisov DSS pri jej každodennej činnosti,
     5. Sporiteľ - má možnosť denne kontrolovať stav svojho účtu ako aj pohyby na ňom a aktuálne hodnoty dôchodkových jednotiek na internetových stránkach jednotlivých DSS a tak má možnosť včas zasiahnuť, napr. ak mu zamestnávateľ neodvádza príspevky na Sas do DSS alebo ak nie je spokojný s výsledkami, môže zmeniť dôchodkový fond alebo aj DSS.


    • Eurokalkulačka

     vynuluj

     Kurz SKK/EUR: 30.1260