V čom spočíva reforma

Pred reformou fungoval dôchodkový systém na Slovensku výlučne na priebežnom princípe financovania, čo znamená, že všetci pracujúci povinne platili odvody na dôchodky do Sociálnej poisťovne. V takomto systéme sa z povinných odvodov, odvedených do Sociálnej poisťovne, priebežne, t.z. ihneď, vyplácajú dôchodky súčasným dôchodcom.

Reforma dôchodkového systému priniesla zásadnú zmenu – možnosť sporiť si na dôchodok na súkromnom dôchodkovom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti . Peniaze na vašom účte sa prostredníctvom dôchodkových fondov investujú a zhodnocujú tak, aby ich hodnota postupne rástla. Peniaze nasporené na vašom dôchodkovom účte sú vašim majetkom a podliehajú dedeniu.

Do systému sa rozhodlo vstúpiť vyše 50% ekonomicky aktívnych občanov

Graf
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Ak ste dôchodkovo poistení len v 1. pilieri (Sociálnej poisťovni), platíte odvody len do Sociálnej poisťovne a Váš starobný dôchodok budete dostávať výlučne zo Sociálnej poisťovne. Váš dôchodok bude financovaný z odvodov všetkých pracujúcich, ktorí budú pracovať v čase, keď Vy už budete poberať starobný dôchodok. Výška Vášho dôchodku z 1. piliera bude závisieť od:

  • počtu odpracovaných rokov
  • od Vašich príjmov počas celého pracovného života
  • od aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ide o veličinu značne závislú od vývoja slovenskej ekonomiky).

Spôsob výpočtu dôchodkov z 1.piliera, je stanovený zákonom o sociálnom poistení, pričom platí, že na zmenu výšky dôchodku stačí prijať zmenu zákona. Miera náhrady (t.j. pomer starobného dôchodku k dosahovanej mzde) v 1. pilieri bude v budúcnosti kvôli demografickému problému s najväčšou pravdepodobnosťou klesať. Pre informáciu uvádzame, že v roku 2005 priemerný starobný dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou predstavoval 44,65% z priemernej mzdy dosiahnutej v hospodárstve SR (zdroj Sociálna poisťovňa).


Ak si sporíte na dôchodok aj v 2. pilieri, bude výška Vášho dôchodku z 2. piliera závisieť aj od zhodnotenia Vašich peňazí na osobnom dôchodkovom účte v DSS a Váš dôchodok budete dostávať z dvoch zdrojov - zo Sociálnej poisťovne a z DSS. Odvody na Vašom dôchodkovom účte sa budú investovať vo Vami vybratých dôchodkových fondoch. Zhodnotenie peňazí v dôchodkových fondoch bude závisieť od vývoja na finančných trhoch, a od výnosov fondu/fondov, v ktorých si budete na svoj dôchodok sporiť.Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260