Demografický problém

Dôvodom zmeny v systéme dôchodkového zabezpečenia na Slovensku bol hlavne demografický problém. Všetky analýzy a štatistické prehľady potvrdzujú, že sa rodí čoraz menej detí a ľudia žijú dlhšie. Táto skutočnosť vyústila do alarmujúceho zistenia – pomer počtu osôb v produktívnom veku k počtu osôb v poproduktívnom veku bol v roku 2006 až 5,71, pričom predpoklad na rok 2050 je, že tento pomer klesne na 1,9 (zdroj MPSVR SR - Správa o sociálnej situácii, Štatistický Úrad SR a MPSVR SR - Dôvodová správa k zákonu o sociálnom poistení). Pokiaľ ide o pomer počtu invalidných a starobných dôchodcov k počtu pracujúcich stav je už v súčasnosti kritický - v druhom polroku 2006 pracovalo na jedného dôchodcu 2,053 pracujúcich (zdroj MPSVR SR Správa o sociálnej situácii a Štatistický Úrad SR). Vzhľadom na klesajúci počet narodených detí a vzrastajúci počet dôchodcov (do starobného dôchodku budú odchádzať populačne najsilnejšie povojnové ročníky) bude sa aj tento pomer naďalej zhoršovať. Analýzy potvrdili, že ak by v dôchodkovom systéme nedošlo k systémovej zmene, štát by bez reformy nebol z dlhodobého hľadiska schopný uniesť financovanie dôchodkov zo Sociálnej poisťovne. To by viedlo k znižovaniu dôchodkov alebo zvýšeniu odvodov súčasných pracujúcich, prípadne predĺženiu veku odchodu do dôchodku.

Starnutie obyvateľstva je jeden z hlavných dôvodov, prečo Slovensko pristúpilo k zmene dôchodkového systému.
Očakávaná dĺžka života je v súčasnosti 77,6 roka pre ženy a 69,5 roka pre mužov. Tento vek sa bude postupne predlžovať.

Očakávaná dĺžka života v SR Rok 2002 2020 2030 2050
Muži 69,5 69,4 70,1 71,6
Ženy 77,6 78,1 78,7 80,3

Trendy vo vývoji populácie

graf


Veková štruktúra sporiteľov sporiacich v 2. pilieri

veková štruktúra

Zdroj: Sociálna poisťovňa

 

Tým, že budú v budúcnosti starobné dôchodky občanov financované z dvoch zdrojov, t.j. z 1. aj 2. piliera, nový dôchodkový systém je oveľa bezpečnejší a môže oveľa lepšie čeliť demografickému problému.

Zavedenie 2. piliera prispieva k rozvoju trhu práce, rozvoju kapitálového trhu a vďaka vyšším úsporám a investíciám vytvára dlhodobé finančné zdroje v ekonomike.Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260