Užitočné info

  Zavedenie eura


Euro ako národná mena bude na Slovensku zavedené 1. januára 2009. Euromince a eurobankovky sa tak od tohto dňa stanú zákonným platidlom a jedinou platnou menou. Zavedenie eura sa uskutoční podľa scenára „veľký tresk“, kedy je nová mena zavedená bez prechodného obdobia.

 


  Prepočet dôchodkových úspor na eurá


Aktuálne úspory na vašich dôchodkových účtoch v DSS budú po 1. januári 2009 automaticky prepočítané na eurá, bez toho, aby ste kvôli tomu museli navštíviť svoju DSS alebo o prepočet požiadať špeciálnou žiadosťou. Pri prvom kontakte s DSS po januári 2009 vás bude vaša DSS informovať o zostatku na vašom osobnom dôchodkovom účte už v eurách.

 

  Zmluvy, dôchodkové účty a euro


Čísla zmlúv a číslo osobného dôchodkového účtu o starobnom dôchodkovom sporení s vašou DSS sa nezmenia. Váš dôchodkový účet zostane vedený pod rovnakým číslom, len aktuálna výška dôchodkových úspor na ňom sa prepočíta zo slovenských korún na eurá podľa konverzného kurzu. Po januári 2009 budú vaše úspory automaticky vedené v eurách. V platnosti a bezo zmien zostanú aj všetky vaše zmluvné vzťahy s DSS.

 

  Poplatky a euro


Poplatky za správu vašich dôchodkových úspor v DSS sa v súvislosti so zavedením eura nebudú zvyšovať.


 

  Duálne zobrazovanie a dôchodkové úspory


Podľa návrhu znenia generálneho zákona, ktorý je v tomto období v legislatívnom procese budú informácie o aktuálnej hodnote dôchodkovej jednotky a o čistej hodnote majetku v dôchodkových fondoch zverejňované na verejne prístupných častiach webových stránok jednotlivých DSS podliehať povinnosti duálneho zobrazovania. Stav Vášho osobného dôchodkového účtu, na ktorý máte prístup prostredníctvom prihlasovacích formulárov na webovej stránke svojej DSS, prostredníctvom sms a podobne nepodlieha tejto povinnosti (nejedná sa o verejne prístupné údaje). DSS je Vám však povinná najneskôr do 30.11. 2008 oznámiť výšku posledne známej hodnoty stavu vášho osobného dôchodkového účtu duálnym spôsobom, pričom duálne zobrazenie sa musí byť v rozsahu aspoň počiatočného a konečného zostatku na účte a dané obdobie.

 

  Zaokrúhľovanie a dôchodkové úspory


Pre zaokrúhľovanie peňažných čiastok pri prechode na euromenu platia všeobecné pravidlá schválené Generálnym zákonom. Hodnota dôchodkovej jednotky, ktorá je dnes uvádzaná s presnosťou na štyri desatinné miesta, bude v mene euro zaokrúhľovaná na šesť desatinných miest, aby sa zachovala presnosť výpočtu a neboli dotknuté práva sporiteľov.

 

  Zavedenie eura a výška vašich úspor v DSS


V súvislosti so zavedením eura nedôjde k zníženiu hodnoty vašich nasporených úspor v DSS. Samotné zavedenie eura nebude mať na výšku vašich úspor žiadny vplyv, teda nebude znižovať ani zvyšovať hodnotu vašich úspor v DSS. Po zavedení eura sa budú sumy úspor stanovené v slovenských korunách považovať za sumy úspor v eurách, prepočítané konverzným kurzom.

 

  Euro a hospodársky rast krajiny


Predpokladá sa, že zavedenie eura bude pozitívne vplývať na hospodársky rast slovenskej ekonomiky, nárast miezd, nárast celkovej zamestnanosti a v súvislosti s tým aj rast životnej úrovne obyvateľstva. Budúcim dôchodcom prispeje euro k vyšším dôchodkom.

 

  Výška budúcich dôchodkov v porovnaní s inými krajinami


Výška dôchodkových dávok v jednotlivých krajinách eurozóny je iná. Dôvodom je vývoj faktorov, ktoré majú vplyv na výšku dôchodkov a ktorých parametre sú odlišné v každej krajine Európy. Po zavedení eura sa situácia nezmení. Pre ďalší vývoj dôchodkov na Slovensku tak aj naďalej ostávajú kľúčovými hospodársky rast a rast miezd v ekonomike. Z pohľadu sporiteľa ostáva rozhodujúcim obdobie trvania starobného dôchodkového sporenia, čo je v zásade počet odpracovaných rokov po uzavretí zmluvy s DSS,  príjem, z ktorého ste platili dôchodkové odvody (vymeriavací základ), vek odchodu do dôchodku, výnosy v dôchodkových fondoch (t.j. zhodnotenie dôchodkových úspor na finančných trhoch), a spôsob, ktorý si poberania dôchodku z 2. piliera si zvolia pre výplatu dôchodkových dávok.Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260