Profil

Zámer založiť záujmové združenie s názvom „Asociácia dôchodkových správcovských spoločností“ bol po prvýkrát oficiálne deklarovaný jeho signatármi v preambule memoranda o spolupráci dôchodkových správcovských spoločností, ktoré bolo podpísané v auguste 2004. Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) bola založená dňa 1.12.2004 na ustanovujúcej schôdzi jej členov a zaregistrovaná Krajským úradom v Bratislave dňa 10.1.2005. ADSS združuje právnické osoby, ktoré majú oprávnenie na činnosť dôchodkových správcovských spoločností podľa zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Medzi zakladajúcich členov ADSS patria:

 • Aegon d.s.s., a.s.
 • Allianz-Slovenská d.s.s., a.s.
 • ČSOB d.s.s., a.s.
 • ING dôchodková správcovská spoločnosť a.s.
 • Prvá dôchodková sporiteľňa d.s.s., a.s.
 • Sympatia – Pohoda d.s.s., a.s.
 • VÚB Generali d.s.s., a.s.
 • Credit Suisse Life&Pensions d.s.s., a.s. *

Vznik ADSS podmienila snaha dôchodkových správcovských spoločností o spoluprácu s cieľom:

 • ochrany a presadzovania spoločných záujmov dôchodkových správcovských spoločností v oblasti legislatívy
 • vytvárania a presadzovania podmienok na efektívne zabezpečovanie výkonu starobného dôchodkového sporenia dôchodkovými správcovskými spoločnosťami s dôrazom na ochranu práv sporiteľov a poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia
 • spoločného postupu členov pri riešení problémov súvisiacich s výkonom starobného dôchodkového sporenia. Jednou z hlavných úloh ADSS je zapájanie sa do procesov tvorby legislatívnych noriem, upravujúcich oblasť finančného trhu a priamo, či nepriamo súvisiacich s vlastným predmetom činnosti jej členov.

ADSS udržiava pravidelné pracovné kontakty najmä s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Sociálnou poisťovňou. ADSS je  rovnocenným partnerom ostatným asociáciám a združeniam subjektov, pôsobiacich na finančnom trhu v Slovenskej republike.

Poznámka: * Spoločnosť Credit Suisse Life&Pensions d.s.s., a.s. zmenila s účinnosťou od 1.1.2006 názov na Winterthur d.s.s., a.s. Po akvizíciách na trhu starobného dôchodkového sporenia v jeseni roku 2005, pri ktorých došlo k zlúčeniu dôchodkových správcovských spoločností, sa počet členov ADSS znížil k 1.3.2006 z ôsmich na šesť. Členstvo Sympatia – Pohoda d.s.s., a.s. zaniklo v súvislosti so zánikom spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčením so spoločnosťou ING d.s.s., a.s., ku dňu 31.12.2005. Členstvo Prvej dôchodkovej sporiteľne d.s.s., a.s. zaniklo v súvislosti so zánikom spoločnosti bez likvidácie a jej zlúčením so spoločnosťou Allianz-Slovenská d.s.s., a.s. ku dňu 1.3.2006. Koncom roku 2006 spoločnosť AXA oficiálne uzavrela akvizíciu Winterthur Group vo svete a stala sa tak aj novým majiteľom spoločnosti Winterthur na Slovensku. Od polovice marca 2007 zmenia Winterthur d.s.s., a.s. názov na AXA d.s.s., a.s. 


Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260