Bezpečnosť

Bezpečnosť Vašich peňazí na Vašom osobnom dôchodkovom účte je prvoradá. Peniaze na Vašom osobnom dôchodkovom účte sú Vašim súkromným majetkom, sú uložené pod dozorom depozitára a oddelené od peňazí DSS. Sporenie na dôchodok v 2.pilieri je bezpečné, pretože:

  • štát zaviedol na sporenie na dôchodok v 2. pilieri prísne pravidlá
  • dodržiavanie týchto pravidiel podlieha 5-tim stupňom kontroly, z ktorých najvýznamnejším je dohľad Národnej banky Slovenska
  • peniaze na účtoch sú počas celej doby sporenia majetkom sporiteľa a sú oddelené od majetku DSS
  • štát garantuje bezpečnosť Vašich vkladov podľa zákona.

Záujmy sporiteľov sú okrem toho zabezpečené ďalšími garanciami, ktoré sú zákonnou súčasťou druhého piliera dôchodkového systému.

  • Garancia výkonnosti: V prípade „podpriemernej“ výkonnosti dlhopisového fondu (menšie výnosy)  DSS povinná doplatiť vzniknutý rozdiel z vlastných zdrojov v súlade so zákonom.
  • Garancia majetku sporiteľa: Sociálna poisťovňa (a teda štát) ručí v plnom rozsahu za škodu, spôsobenú rozhodnutím, postupom, alebo iným konaním DSS, a depozitára, ktoré sú v rozpore so zákonom a mali by za následok poškodenie majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde.

Všetky typy investícií, ktoré môžu DSS realizovať okrem toho podliehajú zákonom stanoveným investičným limitom, ktoré prísne stanovujú okruh v rámci ktorého sa môžu investície DSS pohybovať. Žiadna DSS preto nemôže investovať do iných, ako bonitných a likvidných cenných papierov, ktoré majú pridelený rating od renomovaných ratingových spoločností. Na dodržiavanie týchto limitov denne dozerá predovšetkým depozitár (schvaľuje všetky investičné obchody) a Národná banka Slovenska (dostáva denne informácie od všetkých DSS o realizovaných investičných obchodoch).Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260