Prirovnávať Dôchodkové správcovské spoločnosti k bývalým nebankovým subjektom je nekorektné

02. 02. 2007

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) nesúhlasí s prirovnávaním pôsobenia šiestich slovenských Dôchodkových správcovských spoločností k bývalým nebankovým subjektom typu Horizont, alebo BMG Invest. Takéto prirovnávanie je podľa asociácie zavádzajúce a nepravdivé a môže vyvolať vlnu znepokojenia medzi viac ako 1,5 miliónom sporiteľov, ktorí si sporia na svoje dôchodky na osobných účtoch v druhom pilieri dôchodkového systému. Každá Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá pôsobí na území SR podlieha zo zákona veľmi dôkladnej kontrole a regulácii svojho podnikania. Na slovenskom finančnom a poisťovacom trhu nemožno nájsť odvetvie, ktoré by podliehalo tak rozsiahlej kontrole a regulácii. Ide predovšetkým o týchto päť priamych stupňov kontroly.

1. Kontrola Národnej banky Slovenska: Akákoľvek finančná operácia s peniazmi sporiteľa, ktorú chce DSS zrealizovať, podlieha KONTROLE Národnej banky Slovenska. DSS musia do NBS zasielať informácie o všetkých transakciách a NBS tak každý deň vie, aké obchody daný dôchodkový fond realizoval.

2. Kontrola depozitára: Peniaze sporiteľov sú uložené na účtoch fondov u depozitára, ktorými sú slovenské komerčné banky. Akákoľvek finančná operácia s peniazmi sporiteľov podlieha KONTROLE aj  SÚHLASU zo strany depozitára, ktorý takto realizuje spolu s Národnou bankou Slovenska krížovú kontrolu všetkých operácií s peniazmi sporiteľov, vrátane dodržiavania zákonom stanovených investičných limitov.

3. Kontrola nezávislým auditorom: Každá DSS musí mať zo zákona nezávislého externého auditora, ktorý pravidelne kontroluje jej chod.

4. Vnútorná kontrola DSS: Každá DSS musí mať zo zákona ustanovenú vlastnú vnútornú a od chodu firmy oddelenú kontrolnú zložku, ktorá takto spolu s externým auditorom vykonáva krížovú kontrolu chodu spoločnosti.

5. Kontrola zo strany sporiteľa: Každý klient každej DSS má kedykoľvek právo overiť si stav svojho dôchodkového účtu a okrem toho je pravidelným adresátom automatických informácií, ktoré mu každá jednotlivá DSS pravidelne zasiela.

Záujmy sporiteľov okrem toho zabezpečujú ďalšie garancie, ktoré sú zákonnou súčasťou systém druhého piliera dôchodkového systému.

  1. Garancia výkonnosti: V prípade podpriemernej výkonnosti fondu (menšie výnosy) oproti konkurencii je DSS povinná doplatiť vzniknutý rozdiel z vlastných zdrojov v súlade so zákonom.
  2. Garancia majetku sporiteľa: Sociálna poisťovňa, teda štát ručí v plnom rozsahu za škodu spôsobenú rozhodnutím, postupom, alebo iným konaním DSS, alebo depozitára, ktoré sú v rozpore so zákonom a mali by za následok poškodenie majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde.

Všetky typy investícií, ktoré môžu Dôchodkové správcovské spoločnosti realizovať okrem toho podliehajú zákonom stanoveným investičným limitom, ktoré prísne stanovujú okruh v rámci ktorého sa môžu investície DSS pohybovať. Žiadna DSS preto nemôže investovať do iných, ako bonitných a likvidných cenných papierov, ktoré majú pridelený rating od renomovaných ratingových spoločností.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260