II. pilier po 18 mesiacoch od začiatku kampane

27. 07. 2006

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností usporiadala dňa 25.7.2006 tlačovú konferenciu na tému: Zhrnutie výsledkov II. piliera dôchodkového systému z pohľadu ADSS

Podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS), predbežné výsledky vstupu do II.piliera dôchodkového systému po 18 mesiacoch naplnili vízie, s akými spoločnosti vstupovali na vznikajúci trh starobného dôchodkového sporenia. „V otázkach budúceho smerovania starobného dôchodkového sporenia očakávame konštruktívnu spoluprácu s novou vládou. Sme presvedčení, že jedine za podmienok zachovania existujúceho nastavenia nosných princípov systému môžu byť naplnené očakávania sporiteľov, spojené s ich zapojením sa do II. piliera starobného dôchodkového sporenia“ zhodli sa vo svojom vyhlásení členovia Asociácie dôchodkových správcovských spoločností.

Viac než 1,44 milióna sporiteľov a suma príspevkov, pripísaných počas 18 mesiacov od začiatku kampane na účty sporiteľov, prevyšujúca 17,7 mld Sk, sú základnými údajmi, ktoré svedčia o vysokom záujme o alternatívny spôsob zabezpečenia sa na dôchodok prostredníctvom starobného dôchodkového sporenia v tzv. II.pilieri. Základnými atribútmi pre vstup do systému pritom v zmysle prieskumu verejnej mienky, realizovaného agentúrou MVK v období od 17.3. do 23.3. 2006 na reprezentatívnej vzorke 1 500 respondentov vo veku 18 – 40 rokov, sú súkromné vlastníctvo usporených prostriedkov a ich dediteľnosť.

Podľa údajov Sociálnej poisťovne, až 88 % z celkového objemu príspevkov predstavujú príspevky zamestnávateľov za sporiteľov v zamestnaneckom pomere, 7 % od sporiteľov, za ktorých poistné platí štát a len niečo vyše 4 % príspevky od samostatne zárobkovo činných osôb. Z pohľadu vekovej štruktúry najvyššie percento (37,6 %) tvoria sporitelia od 20 do 30 rokov veku. Pri kvartálnom porovnávaní, počet sporiteľov dosiahol najvyšší percentuálny nárast v II.štvrťroku r.2005 (o 46 % oproti I.štvrťroku), a v II.štvrťroku 2006 (o 23,3 %, rádovo o viac ako 273 tis. sporiteľov). Najvyšší nárast objemu prostriedkov, pripísaných na účty sporiteľov, bol zaznamenaný v III. štvrťroku r.2005. Najvyššia miera zhodnotenia prostriedkov na osobných dôchodkových účtoch bola za 18 mesiacov v priemere dosiahnutá v rastových fondoch (4,77 %), pričom v konzervatívnych fondoch bolo dosiahnuté zhodnotenie o viac ako 4,23 % a vo vyvážených o 4,50 %. Najviac sporiteľov sa podľa očakávaní rozhodlo pre sporenie v rastových fondoch (až 68,5 %).

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností považuje nastavenie systému starobného dôchodkového sporenia v II. pilieri za vyhovujúce. Vychádza pritom zo základného predpokladu, že 1,44 milióna sporiteľov sa zapojilo do systému starobného dôchodkového sporenia v dôvere v jeho stabilitu a v zachovanie existujúceho legislatívneho rámca. Pripúšťa možnosť určitých úprav a zmien v legislatíve, ktoré by však nemali porušiť základne atribúty II piliera, narušiť súčasné trhové prostredie a mali by slúžiť ku prospechu zúčastnených subjektov, to znamená klientov i dôchodkových správcovských spoločností. Za týmto účelom spolupôsobí pri aktivitách odborných pracovných skupín, vytvorených pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny a Národnej banky Slovenska, ktorých cieľom je doladenie systému a zabezpečenie lepšej vykonateľnosti legislatívy.

Prezentácia vo formáte PPTNaspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260