Vyhlásenie ADSS k novele zákona č. 43/2004 Z.z., o starobnom dôchodkovom sporení

13. 06. 2011

Asociácia DSS si je plne vedomá, že 2.pilier má zarábať peniaze a investovať tak, aby dosiahol čo najvyšší výnos. Musí sa tak ale diať spôsobom primeraným a zodpovedajúcim rizikovému profilu sporiteľov. 

Základným princípom starobného dôchodkového sporenia je dlhodobé investovanie úspor občanov na kapitálových trhoch, ktoré nevylučuje  možnosť poklesov hodnoty majetku. História nám ukazuje, že z dlhodobého hľadiska je investovanie výnosné a zmysluplné. Vyžaduje si však špecifické profesionálne znalosti a skúsenosti, ktorými na Slovensku disponujú špecializované správcovské spoločnosti (DSS). Jednou z kľúčových úloh DSS je informovanie sporiteľov o možnom vývoji ich investícií v strednodobom a dlhodobom horizonte a usmernenie sporiteľov vzhľadom na ich vedomosti, informácie, vek a investičné preferencie. 

Dôchodkové správcovské spoločnosti sa správajú a chcú dlhodobo správať ako zodpovední správcovia a chcú aktívne prispôsobovať investovanie potrebám a požiadavkám sporiteľov. Ctíme si zásadu, že sporiteľom, ktorí nemajú dostatočné vedomosti o investovaní a rizikách s ním spojených žiadny profesionálny správca neinvestuje ich úspory z prevažnej časti do akcií. Toto je aj celosvetový trend v oblasti regulácie, vyvolaný skúsenosťami z finančnej krízy, ktorý núti poskytovateľov investičných služieb a správcov fondov skúmať a zohľadňovať vo svojej činnosti rizikový profil klienta. Investovanie úspor obyvateľov na dôchodok v tomto trende celkom iste nebude a nemôže stáť bokom.

Aj napriek tomu, že zavedenie garancií v 2.pilieri sa ukázalo byť vyhovujúcim pre značnú časť sporiteľov, považujeme súčasný stav za nevyhovujúci. Neumožňuje výraznejšie zhodnocovanie úspor kvôli nesprávnemu nastaveniu systému garancií, sledovaných období, ale aj štruktúre poplatkov, a preto je potrebné ho zmeniť. 

Aktuálny návrh zákona zatiaľ nevykazuje známky stability z pohľadu budúceho možného vývoja a nesmeruje k riešeniu problémov súčasného stavu sektora.  Z uvedených dôvodov máme maximálny záujem na pokračovaní v diskusii o zmenách v 2.pilieri, vecne argumentovať a snažiť sa o hľadanie dobrého a stabilného riešenia pre 2.pilier.



Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260