Zmena upravujúca výstupy z 2 piliera ohrozuje sporiteľov

11. 02. 2008

B r a t i s l a v a – (11.február 2008) – ADSS nesúhlasí s návrhom na prechodné ustanovenie, ktoré chce do Zákona o starobnom dôchodkovom sporení (SDS), zaviesť MPSVR. Zmena odstraňuje z procesu, ktorým sporiteľ vystupuje z 2 piliera doteraz platný postup, kedy pri akte výstupu musí  doručiť do Sociálnej poisťovne (SP) žiadosť o výstup s overeným podpisom. Inštitút overeného podpisu pritom pôvodne zaviedlo do Novely zákona o sociálnom poistení samotné MPSVR.

ADSS žiada navrhovanú zmenu vypustiť, prípadne doplniť formuláciou: „v prípade ak sporiteľ pri predložení písomného prehlásenia podľa paragrafu 123 f odseku.1 preukáže svoju totožnosť zamestnancovi pobočky SP. Zamestnanec pobočky SP potvrdí tieto skutočnosti vlastným podpisom“.

Overovanie podpisu rieši riziká, ktoré si pri otváraní systému 2 piliera uvedomovalo aj ministerstvo a preto sa to ocitlo v zákone. My sme s tým súhlasili a teraz nerozumieme náhlej snahe o jeho úplné odstránenie“, povedal predseda ADSS Peter Socha.

Výstup z 2 piliera okrem iného znamená, že sporiteľ súhlasí aj s prevodom svojich vlastných peňazí, ktoré nasporil do SP a pre takýto akt je podľa ADSS potrebný nejaký autorizačný mechanizmus.

Ani do banky nemôže ktokoľvek, kto pozná Vaše meno a rodné číslo poslať príkaz na úhradu z Vášho účtu. Keď ide o peniaze, alebo podpis významných dokumentov, mal by existovať autorizačný mechanizmus“, povedal Peter Socha.

Zmena, ktorú navrhuje MPSVR v súvislosti s výstupom z 2 piliera na jednej strane odstraňuje bezpečnostný mechanizmus overeného podpisu a na strane druhej nezavádza žiadny inštitút nápravy prípadného podvodu s výstupom.

Takýmto mechanizmom nápravy mohlo byť napríklad prehlásenie sporiteľa, že žiadosť o zrušenie SDS neodoslal. Po takomto prehlásení by sa automaticky znovu stal sporiteľom a peniaze by boli automaticky vrátené na jeho účet v DSS.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260