Ivan Šramko: Prečo sa v poslednom čase tak často spomína NBS? (HN, 11.10.2007)

11. 10. 2007

Po zmene komunikačnej stratégie v Národnej banke Slovenska v roku 2005, ktorou sme otvorili možnosť získavania informácií na pravidelných tlačových konferenciách, ale aj viacerými inými kanálmi, som nepredpokladal, že budem mať potrebu prezentovať svoj názor prostredníctvom článku v novinách. Teraz však mám pocit, že je to potrebné urobiť. NBS sa v poslednom čase príliš často spomína v médiách v politických diskusiách a sporoch. A to najmä v súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení.

Pred pár mesiacmi sme boli kritizovaní na tlačovej konferencii SDKÚ za to, že sme ticho a pri novelách niektorých zákonov máme polohu mŕtveho chrobáka. Následne sa však situácia úplne zmenila a naše stanoviská sú intenzívne využívané v politickom boji, ktorý sa rozpútal pri navrhovaných zmenách v dôchodkovom systéme. Na používanie našich vyjadrení na poli politických diskusií majú, samozrejme, predstavitelia jednotlivých politických strán právo. Treba však pripomenúť, že ich interpretácie sú často nepresné, ba dokonca skreslené a bez toho, aby ich poznali. Navyše vyjadrenia NBS sú účelovo upravované podľa vlastnej potreby. NBS pritom postupuje vo svojej činnosti úplne rovnako ako v predchádzajúcom období, transparentne a v medziach zákonov.

Neviem, a ani nechcem ovplyvniť to, ako politici alebo médiá používajú naše stanoviská. NBS je nezávislá a apolitická organizácia, ktorá prostredníctvom menovej politiky prispieva k cenovej stabilite a zodpovedá za dohľad, reguláciu a stabilitu finančného sektora. Na stanoviskách NBS pracujú skúsení odborníci, ktorí často využívajú aj informácie zo zahraničných zdrojov, či už z centrálnych bánk alebo iných renomovaných inštitúcií.

Hlavný kanál, prostredníctvom ktorého prezentujeme naše stanoviská, je medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákonov, ktoré je verejne dostupné. Pritom si vôbec nemyslím, že má veľký zmysel robiť významné verejné závery počas neukončeného pripomienkového konania. Ak niekto potrebuje naše stanovisko k návrhu zákonov, nájde ho tam vždy, pokiaľ sme účastníci pripomienkového konania. Ja osobne som ani raz neodmietol odpovedať na korektne položenú otázku.

Rovnako som si s údivom viackrát vypočul, čo som údajne povedal k dôchodkovému systému a garanciám. Naposledy napríklad v relácii V politike 23. 9. 2007. Preto sa pokúsim zopakovať stanovisko NBS a chcel by som poprosiť interpretov, aby - ak chcú používať stanoviská NBS - ich používali presne a korektne. Popri stanovisku uvedenom v pripomienkovom konaní som odpovedal viackrát na otázky médií. Vyhýbal som sa tým, ktoré boli položené provokačne a konfrontačne a určite by som privítal, keby sa kládli vo vhodnejšom prostredí, napríklad na tlačovej konferencii NBS, a nie na druhom schode východu z úradu vlády.

Moje vyjadrenia možno zhrnúť do niekoľkých bodov:

       1. NBS nie je autorom dôchodkovej reformy, ani sa na jej tvorbe nepodieľala, priebežne upozorňovala na prehlbujúci sa deficit v Sociálnej poisťovni, s ktorým sa však od začiatku v úvahách počítalo, pretože je len zreálnením budúcich záväzkov Sociálnej poisťovne, spojených s výplatou dôchodkov.
       2. Hospodárenie Dôchodkových správcovských spoločností (DSS) nemá žiaden vplyv na výšku úspor klienta a je zákonom striktne oddelené od prostriedkov klienta.
       3. DSS sa nedajú porovnávať s tzv. nebankovkami, lebo podnikajú na základe povolenia, ktoré získali po splnení presne stanovených podmienok (povolenie získa každý, kto podmienky splní), každá operácia je viacnásobne kontrolovaná, každú operáciu schvaľuje depozitár, ktorým je banka a DSS s ňou nie je majetkovo prepojená.
       4. Ak DSS "zle" investuje (t. j. v ktoromkoľvek z dôchodkových fondov dosahuje podstatne menší výnos ako ostatné DSS), je ona sama, alebo jej materská spoločnosť, povinná zo svojho vlastného kapitálu doplatiť do tohto dôchodkového fondu prostriedky tak, aby jej výnos dosiahol priemer výnosov trhovej konkurencie. Ak tak nespraví, peniaze sporiteľov bude spravovať depozitár a v konečnom dôsledku je NBS povinná zobrať DSS povolenie. Straty z vlastného hospodárenia je tiež povinná kryť z vlastných zdrojov, resp. zo zdrojov akcionárov. Nie z peňazí klientov.
       5. DSS môže investovať len do zákonom určených aktív za určených podmienok a inkasovať len zákonom určené poplatky, ktoré sú striktne limitované.
       6. Vytvorený systém z hľadiska kontroly, tokov informácií o operáciách a dosahovaných výnosoch a pravidiel na investovanie je bezpečný s tým, že stále je dôležité stále s ním pracovať a systém zlepšovať.
       7. Každá investícia je spojená s rizikom, ktorého veľkosť, ale aj možný výnos, závisí od typu fondu, do ktorého sa sporiteľ rozhodol vstúpiť. NBS nikdy netvrdila, že sú garantované výnosy alebo istina.

Všetky DSS, ktoré získali povolenie na činnosť, patria do finančných skupín, ktoré majú dlhodobý medzinárodný investičný rating lepší ako Slovenská republika a bilančná suma každej z nich je väčšia ako HDP vyprodukovaný na území Slovenska za celý rok.

Po posledných vyjadreniach kompetentných je zrejmé, že sa rešpektuje vhodnosť existencie kapitalizačných foriem sporenia popri priebežnom systéme. Podľa skúseností z vyspelých štátov je úplne evidentné, že práve kapitalizačná časť dôchodkového systému zabezpečuje podstatne väčšiu časť konečného dôchodku, t. j. sám priebežný systém nie je schopný dôstojne zaistiť budúcich dôchodcov.

Snaha o riešenie deficitu Sociálnej poisťovne, aj v spojení s diskusiou o novele zákona o sociálnom poistení, je úplne v poriadku. Pri diskusiách je však dôležité používať korektné a presné argumenty. Napríklad viackrát ako varovanie odznel prípad pádu "penzijného" fondu Long-Term Capital MNgemetn-LTCM. Tento fond však nikdy penzijným fondom nebol a ani sa tak netváril. Bol to hedgeový fond, ktorý funguje na iných princípoch ako penzijné fondy. Ďalším príkladom nesprávnych a účelovo podaných informácií sú negatívne hodnotenia niektorých reforiem v iných krajinách, pričom napríklad čilská reforma sa stále dáva za príklad vhodného modelu a odporúčaného riešenia od renomovaných medzinárodných inštitúcií. Podobné riešenia prijali takmer všetky nové členské štáty EÚ a napriek tomu, že napríklad v Poľsku bola reforma dôchodkového systému spustená od roku 1998, systém funguje spoľahlivo k spokojnosti všetkých účastníkov a nevykazuje žiadne podstatné problémy.

Vo svojich stanoviskách NBS musí vychádzať z úloh a zodpovednosti určenej zákonmi. Na viaceré ekonomické témy môže mať NBS iný názor ako vláda, čo je úplne prirodzené a vyplýva to najmä z toho, že menová politika a finančná stabilita sú dlhodobé ciele a vláda sa zvyčajne sústreďuje na kratšie obdobie. To však predsa nemôže byť dôvodom na to, aby atmosféra diskusie opustila odbornú rovinu.

Najlepšie, čo môžeme pre občanov urobiť, je vysvetľovať potrebu zmien v dôchodkovom systéme na základe odborných argumentov a analýz, ktoré sú k dispozícii z domácich zdrojov alebo zo skúseností z iných krajín. Nenechať sa ovládať len politickou logikou a snažiť sa dosiahnuť čo najväčšiu dohodu aj medzi všetkými politickými stranami tak, aby sa systém čo najviac stabilizoval a netrpel častými zmenami. Dlhodobá stabilita dôchodkového systému je podstatná, a to nielen pre jeho úspešné fungovanie, ale aj pre konsolidáciu verejných financií, ako základ pre dlhodobo udržateľný hospodársky rast. Verím, že práve o to nám všetkým ide.

Ivan Šramko, guvernér NBS
Hospodárske noviny, 11.10.2007Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260