ADSS nepovažuje návrh novely zákona o sociálnom poistení za dobrý dokument

23. 07. 2007

Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS) nepovažuje návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) do pripomienkového konania, za dobrý dokument. ADSS konštatuje, že MPSVR SR v predloženej novele vôbec nebralo do úvahy odborné pripomienky ADSS, ktoré Asociácia na rokovaniach s MPSVR SR a aj verejne viac krát prezentovala. ADSS v tejto súvislosti očakáva, že MPSVR svoj návrh zásadne upraví a bude rešpektovať nielen pripomienky Asociácie, ale aj ostatných zainteresovaných subjektov. ADSS konštatuje, že pokiaľ by preložená novela bola prijatá v predloženej, alebo iba kozmeticky upravenej verzii, znamenala by zásadné ohrozenie stability II. piliera starobného dôchodkového sporenia a následný rozvrat dôchodkového systému.

Novelu, ktorú predložilo MPSVR sme už verejne kritizovali ako nesystémovú a  nebezpečnú pre celý systém starobného dôchodkového sporenia v II. pilieri. Navyše sme presvedčení, že ide nad rámec zámerov vlády, ktoré deklarovala v programovom vyhlásení. Vidíme v nej aj stopy pokusu zneužiť dôchodkové úspory na presadenie politického zadania, ktorým je oslabenie II. piliera a niekoľko príkladov neodôvodnenej diskriminácie niektorých skupín občanov“, povedal predseda ADSS Peter Socha.

ADSS považuje za jednoznačne diskriminačné vylúčenie ľudí starajúcich sa o dieťa do veku 6 rokov a invalidov, za ktoré platí odvody štát z II. piliera. Osoby, ktoré vstupovali do systému II. piliera s vedomím, že ak aj nastanú v ich životoch takéto situácie, nebude to mať žiadny vplyv na ich účasť v II. pilieri. Štát v prípade týchto osôb platí príspevky aj z daní týchto osôb a preto sa musí k nim správať rovnako ako k ostatným občanom. Navyše je navrhovaná právna úprava v rozpore s princípom právnej istoty sporiteľov a s ich záujmami. ADSS v tejto súvislosti upozorňuje, že vylúčenie týchto ľudí z účasti na II. pilieri považuje za diskriminačné a nesystémové aj samotná Analýza, ktorú spracovalo MPSVR SR.

Navrhovaná dobrovoľnosť výstupu z II. piliera, ktorá je v novele kombinovaná s možnosťou voľného nakladania s prostriedkami, ktoré si sporiteľ nasporil na svojom dôchodkovom účte vedenom v danej DSS, je podľa ADSS jednoznačne v rozpore s celkovou filozofiou dôchodkového sporenia a prekračuje rámec daný programovým vyhlásením.
ADSS vychádza z predpokladu, že vláda chce umožniť odísť z II. piliera ľudom, pre ktorých nemusí byť účasť v ňom výhodná. Navrhovaná novela by ale umožnila vystúpiť zo systému aj ľudom, pre ktorých je účasť v ňom povinná, čo je zjavný logický nezmysel.

Možnosť vyplatenia dôchodkových úspor „na ruku“ v prípade, kedy by sa sporiteľ rozhodol zo systému II. piliera vystúpiť považuje ADSS za účelové ustanovenie, ktorého cieľom je vylákať zo systému čo najviac jeho sporiteľov. Podľa predbežných prieskumov by takúto možnosť mohlo využiť 60 – 70 percent sporiteľov, čo by malo za následok:

  • Pokles úrovne starobných dôchodkov v budúcnosti.
  • SR by sa stala jediným štátom na svete, ktorý by umožnil legálne použiť úspory z povinného dôchodkového sporenia na spotrebu, bez toho, aby boli splnené podmienky dovŕšenia dôchodkového veku, alebo podmienky na vyplácanie predčasného dôchodku.
  • Veľký odliv sporiteľov z II. piliera by znamenal vymazanie jednej z jeho rozhodujúcich úloh, ktorým je udržateľnosť verejných financií a znižovanie implicitného dlhu Sociálnej poisťovne.
  • Priniesol by tiež neodôvodnenú diskrimináciu pre tých občanov, ktorí v systéme II. piliera nie sú, pretože oni by nemali možnosť predčasne vybrať prostriedky v Sociálnej poisťovni a použiť ich na spotrebu.
  • Zbytočný nárast inflácie, ktorú by spôsobilo mnoho miliárd korún (odhadom 30 miliárd) minutých v spotrebe.
  • Možné ukončenie činnosti niektorých DSS, pretože by došlo k zásadnej zmene podnikateľských podmienok, pričom DSS by boli nútené požadovať náhradu škôd od štátu.
  • Možno tiež očakávať žaloby občanov, ktorí chcú (chceli by byť) účastníkmi starobného dôchodkového sporenia.

V súvislosti s možnosťou výstupu z II. piliera preto ADSS v súlade s programovým vyhlásením vlády navrhuje, aby výstup bol umožnený iba osobám, pre ktoré nemusí byť účasť výhodná, pričom ide o osoby, ktoré mali v čase vstupu do II. piliera 47 a viac rokov. Aj v týchto prípadoch by však nimi nasporené peniaze mali byť prevedené do Sociálnej poisťovne a nie voľne použiteľné na spotrebu.

Predĺženie doby potrebnej na vznik nároku na starobný dôchodok z II. piliera zo súčasných 10 na 15 rokov ako to navrhuje novela považuje ADSS za zmenu jednej zo základných podmienok, za ktorých sporitelia do systému vstupovali. Takáto zmena je neprípustná a možno ju zvažovať iba pri zachovaní možnosti jednorazového vyrovnania. Charakteristickým znakom II. piliera je jeho sporivosť a úplná zásluhovosť. Rozhodujúcim kritériom pre stanovenie dôchodku z II. piliera preto nemôže byť doba sporenia v ňom, ale množstvo nasporených prostriedkov.

Plné znenie pripomienok ADSS k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nájdete na www.adss.sk.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260