Asociácia DSS predložila dvadsať pripomienok k novele zákona

23. 07. 2007

Pripomienky k návrhu novely zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003  Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

 

Čl. IV body 4 a 5 navrhujeme vypustiť

Odôvodnenie:

Vylúčenie uvedených osôb z účasti na starobnom dôchodkovom sporení považujeme za diskriminačné opatrenie, ktoré znevýhodní príjmovo najslabšie skupiny dôchodkovo poistených osôb, návrh stavia do nerovnakého postavenia tieto osoby v porovnaní s osobami zárobkovo činnými, ktorým sa umožňuje sporiť si časť príspevkov v systéme sds; štát v prípade týchto osôb platí príspevky aj z daní týchto osôb a preto sa musí k nim správať rovnako ako k ostatným občanom. Navyše je navrhovaná právna úprava v rozpore s princípom právnej istoty sporiteľov a s ich záujmami. Sporitelia vstupovali do starobného dôchodkového sporenia s vedomím, že ak nastanú v zákone upravené situácie (napr. starostlivosť o dieťa do 6 rokov alebo invalidita), nepreruší to obdobie starobného dôchodkového sporenia ani sa nezastaví finančný tok príspevkov na ich osobné dôchodkové účty.  Aj podľa analýzy MPSVR SR ide o „nesystémový krok, ktorý  bude  mať za následok, že fyzická osoba (najmä matka) nebude v celom období, počas ktorého je v ekonomicky aktívnom veku, v dvojpilierovom dôchodkovom systéme, čím sa nenaplní cieľ dôchodkovej  reformy znížiť implicitný dlh, ktorý vytvára priebežný systém“.

Aj keby zákon umožnil návrat uvedených osôb do 2. piliera, ak sa opäť stanú zárobkovo činné alebo dobrovoľne dôchodkovo poistené (ako je uvedené v dôvodovej správe, nie však v návrhu novely zákona), tieto osoby budú v porovnaní s ostatnými sporiteľmi diskriminované, pretože prídu minimálne o obdobie starobného dôchodkového sporenia, kedy boli z účasti na starobnom dôchodkovom sporení vylúčené a príslušné úspory.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Čl. IV bod 6 navrhujeme vypustiť

Odôvodnenie:

Vylúčenie osôb, ktoré sa stanú invalidnými po vstupe do 2. piliera dôchodkového zabezpečenia z účasti na starobnom dôchodkovom sporení (viď pripomienka k bodu 83 návrhu zákona §123g) považujeme za diskriminačné opatrenie, ktoré znevýhodní príjmovo najslabšie skupiny dôchodkovo poistených osôb. Inak v zásade platí to, čo sme uviedli k článku IV bod 5.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Čl. IV bod 29 navrhujeme doplniť tak, aby návrh zákona riešil aj vyplácanie jednorazového vyrovnania osobám, ktorým bol priznaný predčasný starobný dôchodok z 1. piliera a nespĺňajú podmienky vyplácania  predčasného starobného dôchodku z 2. piliera

Odôvodnenie:

Vylúčenie týchto osôb z predmetného ustanovenia znamená nerovnaké zaobchádzanie s občanmi, ktorí sa rozhodnú pre možnosť predčasného odchodu do dôchodku.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

 Čl. IV bod 30 navrhujeme v § 40 doplniť nový ods. 2 v tomto znení:

„ (2) Poberateľ majetku je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorú si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Poberateľ majetku má v prípade smrti sporiteľa nárok na výplatu aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu zomretého sporiteľa, alebo jej časti.“ 

Pôvodný ods. 2 navrhujeme označiť ako ods. 3 a navrhujeme upraviť jeho znenie nasledovne:

„(3) Ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa tohto zákona a niet osôb, ktorým by sa vyplácal vdovský dôchodok ako disponibilný prebytok, vdovecký dôchodok ako disponibilný prebytok alebo sirotský dôchodok ako disponibilný prebytok podľa tohto zákona, je aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu jeho smrti vyjadrená v dôchodkových jednotkách predmetom dedenia po zomretom, ak si zomretý sporiteľ v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou neurčil pre tento prípad poberateľa majetku. V deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa alebo poberateľa starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, prevedie aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu zomretého zistenú ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu do konzervatívneho fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak zomretý ku dňu smrti nebol sporiteľom v konzervatívnom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí dedičovi alebo poberateľovi majetku peňažnú čiastku zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná túto peňažnú čiastku vyplatiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dediča o vyplatenie peňažnej čiastky, a to na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, alebo do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti poberateľa majetku o vyplatenie peňažnej čiastky, a to na základe zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení, ktorú uzatvoril zomretý sporiteľ. Lehota podľa štvrtej vety začína  plynúť najskôr odo dňa doručenia vyžiadania alebo oznámenia podľa § 28a ods. 2 druhej vety. V deň vyplatenia peňažnej čiastky podľa štvrtej vety je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zrušiť osobný dôchodkový účet zomretého.“

Taktiež navrhujeme doplniť § 40 zákona o sds v tom zmysle, aby v prípadoch ak nie je oprávnená osoba (poberateľ majetku) v čase smrti sporiteľa určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie, nadobúdajú toto právo manžel sporiteľa, a ak ho niet, deti sporiteľa. Ak niet uvedených osôb, nadobúdajú toto právo rodičia sporiteľa, a ak ich niet, osoby, ktoré žili so sporiteľom po dobu najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na sporiteľa; ak niet ani týchto osôb, nadobúdajú toto právo dedičia sporiteľa (§ 817 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka).

Odôvodnenie:

V zákone o starobnom dôchodkovom sporení chýba definícia poberateľa majetku ako aj postup pri žiadosti poberateľa majetku určeného v zmluve o SDS a nie je tiež  riešená situácia ak nie je oprávnená osoba (poberateľ majetku) v čase smrti sporiteľa určená alebo ak nenadobudne právo na plnenie. Preto navrhujeme prakticky rovnaký postup, aký sa uplatňuje v komerčnom životnom poistení a ktorý by zabezpečil rýchlu výplatu peňazí z DSS určeným osobám bez zdĺhavého dedičského konania. V praxi je veľa prípadov, kedy občania zabudnú nahlásiť notárovi, ktorý vedie dedičské konanie, že zomretý mal zmluvu o sds a potom nechcú opätovne otvárať dedičské konanie, pretože dedičia sa nechcú vracať k smrti blízkeho príbuzného. Z tohto dôvodu nie je možné zostatky na účtoch zomretých sporiteľov vyplatiť. 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Čl. IV, bod 42 navrhujeme vypustiť

Odôvodenie:

NBS má možnosť a povinnosť vykonávať dohľad nad činnosťou dôchodkových správcovských spoločností a nemala by mať možnosť zbaviť sa svojej zodpovednosti presunutím svojich úloh na zamestnancov dôchodkových správcovských spoločností.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Čl. IV, bod 46 navrhujeme upraviť znenie písmena a) nasledovne

slovo „cenné papiere“ nahradiť slovom „akcie“ prípadne slovami „majetkové cenné papiere“.

Odôvodenie:

Vylúčenie možnosti investovať napríklad do hypotekárnych záložných listov komerčných bánk znamená obmedzenie možností investovania majetku zhromaždeného v dôchodkových fondoch na domácom kapitálovom trhu. Takéto investície podľa nášho názoru nemôžu negatívne ovplyvniť hospodárenie v dôchodkovom fonde aj keď ide o  cenné papiere právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Čl. IV, bod 54 navrhujeme vypustiť

Odôvodnenie:

Zmluvu o sds uzatvárajú osoby spravidla v nižšom veku a plnenie poberateľom majetku nastane vo väčšine prípadov až po 10 a viac rokoch, kedy už budú údaje o poberateľoch majetku  uvedené v pôvodnej zmluve o sds neaktuálne. Za neplnenie povinnosti sporiteľa aktualizovať údaje o poberateľoch majetku nie je stanovená sankcia a preto ju spravidla sporitelia nebudú plniť. Z tohto dôvodu nemá pre DSS zmysel evidovať v IS hromadu neaktuálnych údajov. Skôr má význam v jednotlivých prípadoch zisťovať u kompetentných orgánov potrebné aktuálne údaje.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Čl. IV bod 59 navrhujeme upraviť znenie § 64a ods. 11 nasledovne:

„(11) Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení je podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla a suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu je nižšia ako suma zodpovedajúca nominálnej hodnote zaplatených príspevkov na bežný účet dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu a previesť z bežného účtu dôchodkovej správcovskej spoločnosti na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi sumou zodpovedajúcou nominálnej hodnote zaplatených príspevkov a sumou zodpovedajúcou aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.“

Zároveň navrhujeme pridať nový ods. 12 v nasledovnom znení:

 „(12) Ak zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola vymazaná z registra zmlúv z dôvodu, že nemala byť podľa § 64a ods. 3 zapísaná do registra zmlúv a suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu je nižšia ako suma zodpovedajúca nominálnej hodnote zaplatených príspevkov na bežný účet dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne o výmaze zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení z registra zmlúv podľa odseku 8 druhej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.“

Odôvodnenie:

K ods. 11: Je potrebné rozlišovať, kto nesie zodpovednosť za to, že zmluva o SDS bola najskôr zapísaná do registra a neskôr z neho vymazaná. Ods. 10 rieši prípad, kedy bola zmluva o SDS vymazaná z registra na základe rozhodnutia súdu – t.j. predpokladá sa, že chyba nastala na strane DSS (napr. klient bol zavedený) a teda DSS má v prípade situácie, keď aktuálna hodnota účtu je nižšia ako nominálna hodnota príspevkov postúpených DSS bez právneho dôvodu, niesť zodpovednosť a chýbajúcu sumu doplatiť z vlastných zdrojov.

K ods. 12: V prípade, ak Sociálna poisťovňa zapíše zmluvu, ktorú podľa par. 64a ods. 3 zapísať nemala, vtedy zodpovednosť za túto situáciu nesie Sociálna poisťovňa, príp. zamestnávateľ, ale za túto situáciu nezodpovedá DSS. Z tohto dôvodu navrhujeme, aby sa v prípade, ak aktuálna hodnota účtu je nižšia ako nominálna hodnota príspevkov postúpených DSS bez právneho dôvodu, vrátila na účet Sociálnej poisťovne suma rovnajúca sa aktuálnej hodnote účtu.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

V Čl. IV bod 83 navrhujeme upraviť znenie §123f ods. 1 takto:

„(1) Fyzická osoba, ktorá sa stala sporiteľom do 31. decembra 2007 a obdobie odo dňa vzniku jej povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení do dňa dovŕšenia jej dôchodkového veku je kratšie ako obdobie uvedené v § 30 písm. b), môže do 30. júna 2008 doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne písomné oznámenie s jej úradne osvedčeným podpisom, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení. 

a znenie § 123f  ods. 3 navrhujeme upraviť takto:

„(3) Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zánik zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety postúpiť na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa, ktorému zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla, ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu.

 Odôvodnenie:

V súlade s programovým vyhlásením vlády navrhujeme možnosť návratu z 2. do 1. piliera pre sporiteľov, pre ktorých starobné dôchodkové sporenie nemusí byť výhodné.

Navrhované znenie by zároveň umožnilo výstup z 2. piliera pre osoby, ktoré majú vstup do 2. piliera povinný. Týkalo by sa to FO podľa par. 14 ods. 1, ktoré uzatvorili zmluvu o SDS do 31.12.2007. 

Možnosť čerpať účelovo viazané úspory na dôchodok sporiteľmi, ktorí sa rozhodnú z 2. piliera vystúpiť na akýkoľvek iný účel ako na zabezpečenie výplaty dôchodku je proti filozofii dôchodkovej reformy a znamená úplné popretie princípu sociálnej participácie. Zásadne nesúhlasíme s možnosťou vystúpenia zo sds, pričom by sa občanovi vyplatili dôchodkové úspory „na ruku“. Ide o účelové ustanovenie. Podľa prieskumu by si svoje úspory nechalo vyplatiť cca 60 - 70% sporiteľov. Táto skutočnosť by mala okrem iného tieto vážne dopady:

a)  Pokles úrovne starobných dôchodkov v budúcnosti,

b)  Slovenská republika by sa stala jediným štátom na svete, v ktorom sa legálne umožnilo použiť úspory z povinného starobného dôchodkového sporenia na spotrebu bez toho, aby účastníci dovŕšili dôchodkový vek, resp. splnili podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok, a tak zapríčinila zníženie starobných dôchodkov v budúcnosti,

c)  Pokiaľ v systéme sds zostane len cca 400 000 sporiteľov stratí sa jeho rozhodujúci príspevok k zaisteniu dlhodobej udržateľnosti verejných financií a prakticky sa  znemožní zníženie implicitného dlhu, ktorý je na úrovni cca 300% HDP; 

d)  Diskriminácia občanov, ktorí nevstúpili do sds, ktorí takisto platia povinné poistné odvody na starobné poistenie, avšak nebolo im umožnené  si ich zo Sociálnej poisťovne predčasne vybrať a minúť na spotrebu, naopak im sa sprísnili podmienky na výplatu predčasného starobného dôchodku,

e)  Nárast inflácie – do spotreby by v priebehu niekoľko mesiacov prišlo cca 30 miliárd slovenských korún;

f)  Možné ukončenie činnosti niektorých, resp. všetkých DSS a vzhľadom na to, že uvedená možnosť predstavuje zásadnú zmenu podmienok, boli by DSS nútené požadovať od štátu náhradu za zmarené investície;

g)  V prípade, ak by ukončili činnosť všetky DSS možnosť žalôb zo strany občanov, ktorí chceli byť účastníkmi sds.

Z uvedených dôvodov sme toho názoru, že sa treba pridržiavať programového  vyhlásenia vlády SR a umožniť výstup len osobám, pre ktoré môže byť sds nevýhodné, t.j. osobám, ktoré budú sporiť relatívne krátky čas; vzhľadom na predĺženie potrebnej doby na vznik nároku na starobný dôchodok a prepočty malo by ísť o osoby, ktoré vstupovali do sds vo veku 47 a viac rokov. Pre tieto osoby je potom nutné v ods.3 stanoviť, že po prejavení vôle vystúpiť z sds im budú ich dôchodkové úspory prevedené do Sociálnej poisťovne do piatich pracovných dní od oznámenia Sociálnej poisťovne, že sporiteľ požiadal o vystúpenie zo sds. Treba tiež stanoviť, ktorej pobočke Sociálnej poisťovne sa má žiadosť o vystúpenie zo sds doručiť -  podľa nášho názoru by sa mala žiadosť doručiť osobne príslušnej pobočke podľa miesta trvalého pobytu sporiteľa.

V dôvodovej správe je uvedené, že zmeny sú nevyhnutné z dôvodu deficitov Sociálnej poisťovne. Existencia len priebežného systému je však dlhodobo neudržateľná a jeho financovanie by si vyžadovalo obrovské zdroje. Slovenské verejné výdavky na dôchodkový systém tvorili v roku 2004 podľa analýzy Európskeho parlamentu a Európskej komisie 7,2 percenta HDP, čo bolo pod priemerom únie. O niečo vyššie mali výdavky Španielsko a Česká republika, teda krajiny, ktoré nespravili výrazný pokrok v prípade reformy penzijného systému. Pri zohľadnení demografického vývoja komisia očakáva, že pri zachovaní vtedajšieho stavu by sa výdavky susedného Česka zvýšili v roku 2050 na 14 percent HDP, Španielska dokonca takmer na 16 percent. Dočasné sanovanie Sociálnej poisťovne z peňazí v druhom pilieri by tak spôsobilo jej problémy v budúcnosti. Ilustrácie v nasledovnej tabuľke:

Podiel verejných výdavkov na penzijné systémy v Európe (v % na HDP)
KRAJINA 2004 2030 2050 Zmena
2004-2030
Zmena
2004-2050
Česká republika 8,5 9,6 14,0 1,1 5,6
Nemecko 11,4 12,3 13,1 0,9 1,7
Estónsko 6,7 4,7 4,2 -1,9 -2,6
Španielsko 8,6 11,8 15,7 3,3 7,1
Írsko 4,7 7,9 11,1 3,1 6,4
Taliansko 14,2 15,0 14,7 0,8 0,4
Cyprus 6,9 12,2 19,8 5,3 12,9
Lotyšsko 6,8 5,6 5,6 -1,2 -1,2
Luxembursko 10,0 15,0 17,4 5,0 7,4
Holandsko 7,7 10,7 11,2 2,9 3,5
Rakúsko 13,4 14,0 12,2 0,6 -1,2
Poľsko 13,9 9,2 8,0 -4,7 -5,9
Portugalsko 11,1 16,0 20,8 4,9 -0,7
Slovinsko 11,0 14,4 18,3 3,4 7,3
Slovensko 7,2 7,7 9,0 0,5 1,6
EU 25 10,6 11,9 12,8 1,3 2,2
Zdroj: Aino Salomäki, Public pension expenditures in Europe parlament commision and European Commission: analysis of projection

 

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Čl. IV bod 83 – § 123g – navrhujeme vypustiť

Odôvodnenie:

Nadväzujeme na naše pripomienky k bodom 4 až 6, pričom návrh novely vôbec nerieši spôsob, resp. možnosť osôb, ktoré sa starajú o dieťa, osôb, ktoré poberajú ošetrovné a osôb, ktoré sa stali invalidnými, vrátiť sa späť do 2. piliera (hoci v dôvodovej správe je táto možnosť spomenutá).

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

 

Čl. IV bod 3 – navrhujeme ponechať označenie ods. 1 a doplniť ods. 2 § 13 v tomto znení:

„(2) Sociálna poisťovňa je povinná informovať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o dĺžke obdobia starobného dôchodkového sporenia, ktoré sporiteľ získal zaplatením príspevku na starobné dôchodkové sporenie. Informáciu podľa prvej vety je Sociálna poisťovňa povinná oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti v deň postúpenia tohto príspevku na účet dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“

Odôvodnenie:

DSS nemá informácie o období SDS sporiteľa (DSS nevie, či sporiteľ za postúpený príspevok získal 30 kalendárnych dní obdobia SDS alebo len 10 apod.). DSS ako budúci platiteľ dôchodkov a jednorazového vyrovnania z 2. piliera bude tieto informácie potrebovať pri posudzovaní vzniku nároku sporiteľa na poberanie dôchodku. Zaslanie tejto informácie za obdobie od 1.1.2005 do 31.12.2007 by sa malo doriešiť v prechodných ustanoveniach zákona.

 

Čl. IV, bod 24 navrhujeme vypustiť

Odôvodnenie:

Predĺženie potrebnej doby na vznik nároku na starobný dôchodok považujeme za závažnú zmenu základnej  podmienky, za platnosti ktorej sa sporitelia rozhodovali o vstupe do 2. piliera dôchodkového zabezpečenia. Takúto zásadnú zmenu  považujeme za neprípustnú, pričom ju možno zvažovať len pri zachovaní možnosti výplaty jednorazového vyrovnania.  Navrhovaná zmena ustanovenia § 30 písm. b) zákona o SDS neodôvodnene sprísňuje podmienky vyplácania starobného dôchodku.

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie na osobný dôchodkový účet sporiteľa, ktorého účelom je zabezpečiť jeho príjem v starobe a pozostalým pre prípad jeho úmrtia. Charakteristickým znakom tohto systému je jeho úplná zásluhovosť, ktorá predstavuje spravodlivé určenie výšky dôchodku podľa množstva nasporených prostriedkov. Rozhodujúcim pre stanovenie výšky dôchodku teda musí byť množstvo nasporených prostriedkov a nie doba sporenia.

Predĺženie povinnej doby účasti na starobnom dôchodkovom sporení z 10 na 15 rokov odôvodnené v dôvodovej správe súvislosťou s predĺžením obdobia dôchodkového poistenia bude mať u osôb, ktoré v čase vzniku účasti na starobnom dôchodkovom sporení mali menej ako 15 rokov pred dôchodkovým vekom (štyridsiatnici a starší) za následok, že pri dovŕšení dôchodkového veku nebudú môcť čerpať dôchodok zo starobného dôchodkového sporenia. Hoci podmienku najmenej 15 rokov účasti v systéme dôchodkového poistenia budú s veľkou pravdepodobnosťou spĺňať (takáto osoba bude mať pravdepodobne už viac ako 20 rokov účasti) a nárok na dôchodok zo Sociálnej poisťovne by im mohol vzniknúť. Toto opatrenie teda spôsobí zníženie dostupnosti starobného dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia, čo je v rozpore s hlavným účelom tohto systému.

 

Čl. IV, bod 42 navrhujeme vypustiť

Odôvodenie:

NBS má možnosť a povinnosť vykonávať dohľad nad činnosťou dôchodkových správcovských spoločností a nemala by mať možnosť zbaviť sa svojej zodpovednosti presunutím svojich úloh na zamestnancov dôchodkových správcovských spoločností.

 

Čl. IV bod 50 navrhujeme upraviť znenie § 60 ods. 2 písm. b) nasledovne:

„b) pomer likvidných aktív, ktoré sú znížené o záväzky a zvýšené o pohľadávky, k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, nie je nižší, ako 0,5 %.“

Odôvodnenie:

Ide o spresnenie navrhovanej definície.

 

Čl. IV bod 52 navrhujeme upraviť znenie § 64 ods. 4 nasledovne:

„(4) Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 je povinná uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do 30 dní odo dňa vzniku jej prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.“

Odôvodnenie:

Ide o spresnenie navrhovanej definície.

 

Čl. IV bod 53 navrhujeme upraviť znenie prvej vety ods. 5 par. 64 nasledovne:

„Ak fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 1 neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení v lehote podľa odseku 4, Sociálna poisťovňa jej určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť, ktorej sporiteľom sa stane dňom vzniku účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa tohto zákona.“

Odôvodnenie:

Ide o spresnenie navrhovanej definície, aby nedošlo k nejednoznačnému výkladu uvedeného textu. Tejto osobe najskôr vznikne povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení a až keď neuzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení jej Sociálna poisťovňa pridelí DSS.

 

Čl. IV bod 58 navrhujeme v § 64a za ods. 8 pridať nový ods. 9 v tomto znení:

„(9) V prípade, ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky na starobné dôchodkové sporenie za fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola vymazaná z registra zmlúv, Sociálna poisťovňa je povinná písomne vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov, ktoré boli za túto fyzickú osobu postúpené bez právneho dôvodu.“

Doterajšie odseky 9 a10 navrhujeme označovať ako ods. 10 a 11.

Odôvodnenie:

Je nevyhnutné, aby dôchodková správcovská spoločnosť bola oficiálnym spôsobom informovaná o potrebe vrátenia uvedených príspevkov na účet Sociálnej poisťovne.

 

K čl. IV bod 61 návrhu zákona navrhujeme v súvislosti s bodom 17 vypustiť

 

Čl. IV, bod 75 navrhujeme vypustiť

Odôvodenie:

Prijatie navrhovanej zmeny, predovšetkým zavedenie povinnosti DSS do ktorej sporiteľ prestupuje nielen zriadiť v deň prestupu osobný dôchodkový účet, ale aj pripísať naň jednotky by znamenalo, že hodnota tohto osobného dôchodkového účtu bude rásť/klesať a to bez ohľadu na to, že naň ešte neboli reálne pripísané žiadne príspevky (účtovne by bol vytvorený proti pohľadávke). Takýmto konaním by utrpeli ostatní sporitelia daného fondu a nebolo by možné zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie so všetkými sporiteľmi.

 

Čl. IV bod 80,  navrhujeme doplniť § 110 ods. 2 o písmeno e) v tomto znení:

„e) údaje o type poistencov dôchodkového poistenia v zmysle par. 15 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení.“

Odôvodnenie:

Jedná sa o doplnenie o ďalšiu informáciu nevyhnutnú k naplneniu ustanovení § 61 zákona o starobnom dôchodkovom sporení.Naspäť

Eurokalkulačka

vynuluj

Kurz SKK/EUR: 30.1260